Εκδόσεις

ΑΛΚΑΙΟΣ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ

Τίτλος: Αλκαίος ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ

Σελίδες: 144

Τιμή: 9,00€

  • Περιγραφή

  • Απόσπασμα

Σύντομη περιγραφή του βιβλίου: Αλκαίος ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ

Συνομιλίες με μεγάλους διδασκάλους,… διδάγματα από φωτεινά πνεύματα του Ουρανού,… εντρύφηση σε ωρισμένα από τα Μυστήρια του σύμπαντος…

Ο αδελφός Αλκαίος – Νικήτας Στρατηγόπουλος, αποδημήσας τον Ιούνιο του 1967, έρχεται σε επαφή με τα προσφιλή του εν ζωή πρόσωπα και συνιδρυτές του Κέντρου αυτού, κάνοντας χρήση της ασφαλούς και ιερής αυτής οδού και κατόπιν ειδικής αδείας από τους Αρχηγούς του Πνευματικού Κόσμου…

Διαπρεπής άλλοτε δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω,… τώρα από την Ουράνια Πολιτεία πια μεταδίδει σ’ εμάς άγνωστα σημεία από τη ζωή και εκπαίδευση των ψυχών στο Πνευματικό Βασίλειο των Ουρανών… Υπό την καθοδήγηση των Πνευματικών του Οδηγών, περιγράφει τη μεταθανάτια πορεία του και μιλά περί ψυχής προσδοκώντας στην επίτευξη και ολοκλήρωση του έργου που δεν πρόλαβε να φέρει σε πέρας στη γήινη ζωή του…

Απόσπασμα από το βιβλίο: Αλκαίος ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ

20 Νοεμβρίου 1968

Κεφάλαιον 3ον: ΟΚΝΗΡΟΣ

ΑΛΚΑΙΟΣ:

Η οκνηρία γεννά όλας τας μορφάς της κακίας.

Ο οκνηρός, δυνατόν να μη κινήται, αλλά δεν παύει από του να ομιλή. Και βεβαίως ο λόγος του οδηγεί προς την ενέργειαν του κακού.

Ο οκνηρός έχει το προσόν να πείθη τον αδελφόν του, ο,τι το Καλόν δεν ευρίσκεται εντός του Δικαίου, αλλά του Αδίκου, με την διαφοράν ο,τι εμφανίζει τον εαυτόν του ως άνθρωπον χρηστόν.

Αυτό έπραττον και οι αρχαίοι σοφισταί. Ημείβοντο εις βάρος των πολλών και όφελος των ολίγων. Δια τούτο ο ηθικός Σωκράτης εξεμάνη εναντίον αυτών.

Η οκνηρία διαστρέφει το πνεύμα και ενισχύει την πώρωσιν του σκέπετσθαι. Άρα, αποτελεί ισχύν κακής μορφής. Δια τούτο ο Κύριος εδίδασκεν ο,τι κάθε εργασία, είναι τιμή δια την κάθε οντότητα. Η εργασία απομακρύνει από το πνεύμα την εξάπλωσιν της κακής γνώσεως και περιορίζει τας ιδέας εις χρησίμους, απωθώντας τας αχρήστους.

Οι περισσότεροι από τα κακοποιά στοιχεία είναι άτομα οκνηρά· ζητούν τον εύκολον πλουτισμόν, μη ενδιαφερόμενοι δια τους κινδύνους της ζωής των. «Ή θα ζήσωμεν ανέτως» λέγουν, «ή θα αποθάνωμεν ως αγωνισταί υπέρ της υπάρξεώς μας». Έχουν και αυτοί οι τύποι δίκαιον από μιας απόψεως. Η άποψις αυτή είναι η αδιαφορία της Αρχής μιας πολιτισμένης Πολιτείας.

Όταν η Πολιτεία δεν ασχολείται με το άτομον, δεν δύναται να λέγη o,τι ενδιαφέρει αυτήν το σύνολον. Διότι το σύνολον αποτελείται από τα άτομα, και ουχί αυτά από το σύνολον.

Όταν η χειρ ενός ατόμου πάσχη, το σύνολον του σώματος δύναται να θεραπεύση το σημείον του πάσχοντος;

Εάν όμως θεραπεύσωμεν την χείρα του πάσχοντος, τότε ολόκληρον το σώμα ικανοποιείται και χαίρει διά την ίασίν του.

Το αυτό συμβαίνει, αγαπητοί μου αδελφοί, και εις την κοινωνίαν. Ο οκνηρός προάγεται εις κακοποιόν στοιχείον, διότι τον ώθησεν εις τούτο αυτή αύτη η κοινωνία, ή μάλλον η Πολιτεία. Άρα, το μέγα σφάλμα είναι της Πολιτείας, ήτις δεν μεριμνά διά τα τέκνα αυτής, αλλά διά τον σκοπόν μιας αχρήστου ιδέας, που ενεσφηνώθη εις το πνεύμα της.

Φιλώ την μητέρα μου και την αγάπην μου εις τους αγαπητούς αδελφούς.

Αλκαίος

Scroll to top

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.