Εκδόσεις

ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ

Τίτλος: ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ

Σελίδες: 281

Τιμή: 12,00€

 • Περιγραφή

 • Περιεχόμενα

 • Απόσπασμα 1

 • Απόσπασμα 2

Σύντομη περιγραφή του βιβλίου: ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ

Το βιβλίο αυτό αποτελείται από μία επιλογή κειμένων, που μετεδόθησαν από την Διοικούσαν Αρχήν του Πνευματικού Κόσμου κατά το χρονικό διάστημα 1961 – 1968 μέσω του Επικοινωνού Γεωργίου Πιζάνη.

Μερικά περιεχόμενα του βιβλίου: ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ

 • ΦΑΡΑΧ: Η διάρθρωσις του Ουρανίου Βασιλείου.
 • ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ύλη και Πνεύμα αντιμαχόμεναι δυνάμεις.
 • ΦΑΡΑΧ: Η έννοια της ευτυχίας.
 • ΦΑΡΑΧ: Ο άνθρωπος, ζωντανός καθρέπτης.
 • ΦΑΡΑΧ: Η ενέργεια της φωτίσεως.
 • ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ο αδημονών ουδέποτε ευρίσκει.
 • ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Σταθμός Α, το πεδίον της μάχης.
 • ΦΑΡΑΧ: Η μυστικότης των Ελευσινίων Μυστηρίων.
 • ΦΑΡΑΧ: Διατί υπάρχουν άνθρωποι κακοί.
 • ΦΑΡΑΧ: Άλλα όντα του Σύμπαντος Κόσμου.
 • ΦΑΡΑΧ: Το Σύμβολον του Σταυρού.
 • ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Η Γη ως Σταθμός των αντιθέσεων.
 • ΦΑΡΑΧ: Περί του Σταυρού.
 • ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Η απολύμανσις της ατμοσφαίρας από την ραδιενέργειαν.
 • ΤΕΡΤΥΛΛΙΑΝΟΣ: Το ζήτημα της Θρησκείας είναι τεράστιον.
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Η Λογική είναι το παν εις τον άνθρωπον.
 • ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ:  Ο Λόγος είναι ενέργεια.
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Εν το Παν.
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Ψυχή και Πνεύμα.
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Σκέψεις καλαί και σκέψεις κακαί.
 • ΣΟΛΩΝ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Η ακαταλληλότης των Νόμων.
 • ΦΑΡΑΧ: Περί ευθανασίας.
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Αφελής, σημαίνει ανόητος.
 • ΠΛΑΤΩΝ: Διδαχή εις τας Οντότητας του Δ΄ Σταθμού.
 • ΦΑΡΑΧ: Ψυχή και Πνεύμα.
 • ΦΑΡΑΧ: Τι είναι ο ηλεκτρισμός.
 • ΦΑΡΑΧ: Η δυναμική ενέργεια των λέξεων: Αγαπάτε αλλήλους.
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Λογική του Φωτός και Λογική του Σκότους.
 • ΦΑΡΑΧ: Ο έρως, παγίς της φύσεως.
 • ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ: Ο ηθικός πόνος είναι φάρμακον της ψυχής.
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Αι θεωρίαι είναι ανωφελείς.
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Το άφθαρτον της Ουρανίου Λογικής.
 • ΟΡΦΕΥΣ: Ψυχική και πνευματική αρμονία.
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Καθήκοντα ανδρός και γυναικός.
 • ΦΑΡΑΧ: Περί Ψυχοβολίας ή Βασκανίας
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Χαρά φωτεινή και χαρά σκοτεινή.
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Αλαζονεία επίκτητων γνώσεων.
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Τι σημαίνει ο αριθμός επτά.
 • ΣΟΛΩΝ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Τι είναι Νόμος.
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Η Πίστις ελευθερώνει το πνεύμα από το πάθος..
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Τι είναι Θεία Πίστις
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Πάθη και τρόπος θεραπείας των.
 • ΟΡΦΕΥΣ: Ηρεμία πνεύματος και ψυχής.
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Κατηγορίαι υλιστών.
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Άγχος και λογική.
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Ζήλος και φθόνος.
 • ΟΡΦΕΥΣ: Φρονιμώτερον πάντων είναι η σιωπή.
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Το σκοτεινόν μέρος του λόγου της φήμης.
 • ΦΑΡΑΧ: Ποίησις και Μουσική.
 • ΦΑΡΑΧ: Επανερχόμενοι ψυχαί.
 • ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Το Αγνόν Φως.
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Ποτέ μη επικαλήσθε τον Θεόν επί ματαίω.
 • ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Μυστήριον και αριθμός.
 • ΦΑΡΑΧ: Μακαρισμοί.
 • ΦΑΡΑΧ: Εξήγησις των Μακαρισμών
 • ΦΑΡΑΧ: Αναφορά εις πολιτισμούς αρχαίων λαών.
 • ΦΑΡΑΧ: Κληρονομικότης.
 • ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Περί της γυναικός.
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Η απατηλότης των ανθρωπίνων αισθήσεων.
 • ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Περί του έργου του Νίτσε.
 • ΦΑΡΑΧ: Αισιοδοξία και απαισιοδοξία.
 • ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Αι καθαραί ιδέαι.
 • ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Ο λόγος εδόθη εις τον άνθρωπον διά να δημιουργή.
 • ΦΑΡΑΧ: Τι είναι φώτισις.
 • ΠΛΑΤΩΝ: Ομιλία εις τον Ζ΄ Σταθμόν.
 • ΟΡΦΕΥΣ: Η δύναμις του Λόγου.
 • ΦΑΡΑΧ: Ο συμβολισμός μιας ιδέας.
 • ΠΛΑΤΩΝ: Αι Αξίαι του Ουρανού.
 • ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ-ΣΩΚΡΑΤΗΣ: 1ος  διάλογος περί Μυστηρίων.
 • ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ: Πληρώνουν τα όσα έπραξαν οι ένοχοι.
 • ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ: Μη δίδετε βλαβεράν τροφήν εις τας σκέψεις σας.
 • ΠΛΑΤΩΝ: Η δύναμις του Κυρίου.
 • ΦΑΡΑΧ: Ψυχικός πολιτισμός.
 • ΟΡΦΕΥΣ: Η αρμονία εν τη φύσει και ο ειρμός εν τω λόγω.
 • ΦΑΡΑΧ: Η έννοια του ασυνειδήτου.
 • ΟΡΦΕΥΣ: Το μέγας σημαίνει όριον, ενώ ο Άναρχος δεν έχει όρια.
 • ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Η ανθρώπινος γνώσις.
 • ΔΑΝΤΕ: Κακόβουλοι υπονομεύουν την σύμπτυξιν των Εκκλησιών.
 • ΦΑΡΑΧ: Ουράνια παραγγέλματα.
 • ΠΛΑΤΩΝ: Η αλήθεια του Πνευματικού Κόσμου.

Απόσπασμα 1 του βιβλίου: ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ

Ο άνθρωπος, ζωντανός καθρέπτης 

ΦΑΡΑΧ: Ορθά κρίνουν μόνον εκείνοι οι οποίοι ασχολούνται με την ανάλυσιν του ιδίου εαυτού των. Πόσοι όμως είναι αυτοί; Ελάχιστοι. Όταν, λοιπόν, δεν δύνασθε να γνωρίσετε τον εαυτόν σας, παρ’ όλην την καλήν σας διάθεσιν, αναζητήσατε αυτόν εις τας πράξεις των άλλων και μη κατακρίνετε ουδένα, διότι εις τας πράξεις των άλλων, που δεν ανέχεσθε αντικατοπτρίζεται ο εαυτός σας.

Δεν είσθε επιεικείς ως προς τας πράξεις των άλλων; Κατακρίνατε τον εαυτόν σας, διότι αυτός εδημιούργησε την εικόνα της αποστροφής εις τας πράξεις των άλλων.

Οι άνθρωποι είναι ζωντανοί καθρέπτες, μέσα εις τους οποίους βλέπετε τα ελαττώματά σας· ουδέποτε τα προτερήματα. Αντιθέτως από ό,τι κάνετε, εάν ως καθρέπτην μετεχειρίζεσθε τον εαυτόν σας, τότε θα διεκρίνατε τα προτερήματα των άλλων.

Οι άνθρωποι, ως φυσικοί καθρέπται, έπρεπε δι’ αντανακλάσεως να διορθώνουν τα ελαττώματά των. Δυστυχώς ο εγωισμός, ως μέλαν χρώμα, καλύπτει τους καθρέπτας και δυσχεραίνει το έργον των. Αποβάλλετε τον εγωισμόν, διά να ομαλυνθή ο δρόμος της ζωής σας.

Ο εγωισμός είναι o πρώτος εχθρός διά την ψυχικήν σας άνοδον, και ο ελκυστικώτερος παράγων της υλικής σας υποστάσεως. Ο εγωιστής σκοτώνει, δηλητηριάζει, καταστρέφει, χωρίς να υποπτευθή ότι συντάσσει την καταδίκην του, με μάρτυρα κατηγορίας την συνείδησίν του. Ο εγωιστής, παρ’ όλην την φαινομενικήν του καλωσύνην, είναι η κρυφή πληγή της κοινωνίας.

Φαράχ

Απόσπασμα 2 του βιβλίου: ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ

Αντίληψις και συνείδησις 

ΦΑΡΑΧ: Η ψυχή, ως γνωρίζετε και πολλάκις ετονίσαμεν, είναι η θεία Πνοή, ήτοι η κινητήριος δύναμις της οντότητος. Όταν η ψυχή, διά της πνευματικής αντιλήψεως λαμβάνει γνώσιν των πράξεων της οντότητος και επεμβαίνει εκεί όπου είναι ανάγκη, η ενέργεια αύτη της ψυχής λέγεται συνειδητή. Διατί; Διότι έλαβε γνώσιν ενός σκοπού διά του πνεύματος, το οποίον ειδοποίησε τι πρόκειται να γίνη εις την ψυχήν, την συνείδησιν. Άρα, η ψυχή συνεργαζόμενη μετά του πνεύματος και έχουσα σθένος, επιβάλλει εις αυτό το ορθόν, ακόμη και τούτο εάν πρόκειται να είναι προς ζημίαν της οντότητος.

Δεν θα ωμιλούσατε περί συνειδήσεως, εάν την έννοιαν αυτήν δεν την διετύπωνε το πνεύμα. Την ενέργειαν του πνεύματος παρατηρούμεν εις τον γραπτόν λόγον και την πράξιν. Την ψυχικήν ενέργειαν (της συνειδήσεως) ουδαμού βλέπομεν, διότι αύτη εκδηλούται διά της πνευματικής μας ενεργείας.

Όπως η ψυχή είναι αόρατος, ωσαύτως και αι πράξεις της είναι αόρατοι. Το πνεύμα συνδυασμένον από όλας τας μορφάς του, απεικονίζει τον άνθρωπον ως αυτοτελές ενεργόν αντικείμενον, ενώ η ψυχή συμπάσχουσα μετά του πνεύματος, υπόκειται εις την αντίληψιν των εικόνων του, χωρίς να εξωτερικεύση την ποιότητα της οντότητος.

Αντίληψις και συνείδησις αποτελούν την έδραν του ορθού εντός αυτής ταύτης της οντότητος. Ευσυνείδητος ονομάζεται εκείνος όστις ενεργεί ορθώς. Το πνεύμα κλίνει προς τας δύο τάσεις της ανιούσης ή κατιούσης του ορθού. Τούτο εξαρτάται από την έντασιν ή χαλάρωσιν του ψυχικού σθένους.

Η ορθή αντίληψις είναι ο ανιχνευτής της συνειδήσεως, η δε εσφαλμένη ή πρόχειρος αντίληψις είναι η βεβιασμένη του πνευματικού εγωισμού. Το βάρος της συνειδήσεώς σας αποκλείει από την εσωτερικήν άνοδον, ήτις οδηγεί τον άνθρωπον προς την ευθείαν ορθότητα .

Είπον «ευθεία ορθότης», διότι υπάρχει και η τεθλασμένη τοιαύτη, από την οποίαν εγκαίρως οφείλει να απαλλαγή ο άνθρωπος, διά να μη βρεθή εις θέσιν ανώφελον όταν μεταμεληθή.

Ο πραγματικός καθρέπτης της οντότητος είναι το πνεύμα. Όταν όμως αυτό ψεύδεται και υποκρίνεται, οπότε είναι δύσκολος ο καθορισμός του ανθρώπου, τότε κρίνομεν αυτόν διά των έργων του. Εάν δεν έχει να επιδείξη τοιαύτα έστω και μικρά, τότε παραμένει εις στασιμότητα με τάσιν οπισθοδρομήσεως.

Εις τους Ουρανούς, μετά το πέρασμα του Φράγματος της Λήθης, το οποίον εις την περίπτωσίν μας λαμβάνει την ονομασίαν Κέντρον Εναποκτήσεως Θείας Μνήμης, η συνείδησις λαμβάνει την θέσιν του πνεύματος και μεσολαβεί, ουχί η αντίληψις, αλλά η Θεία Χάρις. Άρα, εις τους Ουρανούς όλα αντιστρέφονται, πλην της κακίας εις την οντότητα, ήτις ωριμάζει εντός του αχρόνου διαστήματος, διά να εκμηδενισθή. Όσοι έχουν μικρά ελαττώματα, κατόπιν σχετικής διδασκαλίας του Ουρανού, επανέρχονται εις την Γην ως νέαι οντότητες, μέχρι τελείας καθάρσεώς των από το μίασμα της ύλης.

Φαράχ

Scroll to top

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.