Εκδόσεις

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (Α1΄ Τόμος)

Τίτλος: ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (Α1΄ Τόμος)

ISBN: 960-7874-11-0

Σελίδες: 275

Τιμή: 13,00€

Τόμοι: 8

 • Περιγραφή

 • Περιεχόμενα

 • Απόσπασμα 1

 • Απόσπασμα 2

Σύντομη περιγραφή των βιβλίων: ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Σπουδαία η προσφορά του οκτάτομου αυτού έργου, αφού μέσα σ’ αυτό θα βρούμε μία πλούσια θεματογραφία, η οποία – έχοντας θέσει πάντα ως άξονα και επίκεντρό της τον Πνευματισμό – εκτείνεται σε όλο το φάσμα του ανθρώπινου επιστητού…

Μία “εγκυκλοπαίδεια” που περιλαμβάνει θέματα γενικώτερου ενδιαφέροντος… Στις παρούσες ομιλίες απαντώνται μερικοί από τους μεγαλύτερους Διδασκάλους της Λευκής Πολιτείας, ενώ συγχρόνως ωρισμένα απλά πνεύματα του Ουρανού προβαίνουν σε περιγραφές της ζωής τους στο Επουράνιο Βασίλειο… Σκοπός της πλούσιας αυτής σειράς είναι να φωτίση ολόκληρη την ανθρωπότητα εκεί όπου η διάνοια του ατόμου αδυνατεί ν’ αγγίξη την ουσία και αντ’ αυτού περιφέρεται ασκόπως σε αδιέξοδα πνευματικά μονοπάτια…

Εδώ συναντώνται όλες οι επιστήμες – κοινωνιολογία, ψυχολογία, φιλοσοφία, ιατρική κ.α. – για να επαναπροσδιορισθούν εκ νέου γύρω από έναν και μόνο πυρήνα,… τον Πνευματικό Κόσμο… Αξιόλογοι και ιδιαίτεροι οι λόγοι οντοτήτων που διεδραμάτισαν στη Γη ρόλο πολιτικού ηγέτη, Κάρολος Ντε-Γκωλ και Φραγκλίνος Ρούσβελτ – μεταξύ άλλων –, καθώς προβαίνουν σε αξιολόγηση του τωρινού γενικού πολιτικού κλίματος, ενώ με μία διάθεση αυτοκριτικής μιλάνε για την άλλοτε πολιτική τους ιδιότητα…

Τα κείμενα, που απαρτίζουν αυτό το έργο, είναι πολυποίκιλα και σημαντικά… Απευθύνονται σε εκείνους που εξακολουθούν να διερωτώνται,… ιδιαιτέρως, όμως, απευθύνονται σ’ εκείνους που ζητούν απαντήσεις… Είναι ανάγκη να επέλθη Πνευματικός Φωτισμός, για να γνωρίση επιτέλους τα ιερά του χρέη έναντι αυτού του ιδίου, των αδελφών του,… αλλά κυρίως έναντι της ιδίας της Θεότητος.

Μερικά από τα περιεχόμενα των βιβλίων: ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

 • ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ύλη και Πνεύμα, αντιμαχόμεναι δυνάμεις
 • ΦΑΡΑΧ: Η ενέργεια της φωτίσεως
 • ΦΑΡΑΧ: Το σύμβολον του Σταυρού
 • ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Η Γη ως Σταθμός των αντιθέσεων
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Η Λογική είναι το παν εις τον άνθρωπον
 • ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ΣΥΡΕ: Ο Λόγος είναι ενέργεια
 • ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ: Ο Θείος Φωτισμός είναι το άπαν
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: “Εν το Παν”
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Ψυχή και Πνεύμα
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Ο εγωισμός, κακοποιός δύναμις
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Τι σημαίνει ο αριθμός επτά
 • ΦΑΡΑΧ: Περί Ψυχοβολίας ή Βασκανίας
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Άγχος και Λογική
 • ΒΑΒΑΖΙ: Μυστήριον και αριθμός
 • ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Ερμηνεία των συμβόλων του Ναού των Δελφών
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Η απατηλότης των ανθρωπίνων αισθήσεων
 • ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ: Αι θεομηνίαι αντιδρούν εις τας πράξεις των ανθρώπων
 • ΟΡΦΕΥΣ: Οι παλμικοί κραδασμοί της μουσικής γλώσσης
 • ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Περί του Ηλίου
 • ΠΛΑΤΩΝ: Περί ψυχώσεως
 • ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Μία θρησκεία υπάρχει εις τους Ουρανούς
 • ΦΑΡΑΧ: Η πίστις δεν επιβάλλεται
 • ΦΑΡΑΧ: Ο άνθρωπος διά του πνεύματός του καθορίζει την πορείαν του
 • ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ: Η Δικαιοσύνη είναι ζήτημα συνειδήσεως
 • ΦΑΡΑΧ: Ο μυστικός λόγος της διαφοράς των δύο φύλων
 • ΦΑΡΑΧ: Αι ψυχαί σάς παρακολουθούν
 • ΦΑΡΑΧ: Συμβολισμός του κηρίου
 • ΠΛΑΤΩΝ: Τα ιερά χρέη
 • ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Λευκή και μέλαινα λογική
 • ΦΑΡΑΧ: Πώς να διακρίνετε τα Πονηρά πνεύματα
 • ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: Το μυστήριον του κύκλου

Απόσπασμα 1 από τα βιβλία: ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Τι είναι σθένος;

ΦΑΡΑΧ:

Διά να αντιληφθήτε καλλίτερον τι εστί σθένος, διά πρώτην φοράν δίδω τον ορισμόν του: “Είναι η ψυχική δυναμική αντοχή που επιβάλλεται”.

Όταν ο άνθρωπος δεν έχει ψυχικόν σθένος, τότε δεν δύναται να γνωρίζη πού βαίνει και τι πράττει. Όπως και άλλοτε είπον, πηδάλιον του ανθρώπου είναι το πνεύμα. Αλλ’ όταν το πηδάλιον δεν έχει ειδικόν κυβερνήτην, άγεται και φέρεται εις τους Ωκεανούς, χωρίς να εύρη την κατεύθυνσιν που θα έπρεπε να λάβη. Αντιθέτως, όταν το πνεύμα είναι ισχυρότερον, λόγω της ειδικής έλξεως από το ψυχικόν σθένος, με πλήρη ελευθερίαν, ο άνθρωπος βαίνει προς το αβέβαιον και πολλάκις το αβέβαιον τούτο γίνεται η μοιραία στιγμή της ζωής του.

Καθοδηγούμενος όμως ο άνθρωπος από το ψυχικόν σθένος, πολλάκις υπερβαίνει τας δυνάμεις του, προς όφελός του, αλλά προς ζημίαν άλλων. Η καλωσύνη και η αγαθότης, που είναι καρποί του ψυχικού σθένους, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το μέτρον. Δημιουργούν την αγάπην, που τόσον εκθειάζομεν, και η οποία δεν θέτει φραγμούς εις το μέτρον και καταστρέφει τα πρόσωπα που αγαπούμε.

Άρα η ισοστάθμησις του πνεύματος και της ψυχής, είναι αυτό το οποίον ζητεί ο Ουρανός από τους συνανθρώπους σας. Το ψυχικόν σθένος, εάν διοχετευθή προς κατευθύνσεις που ο Ουρανός σας δίδει, τότε διαφέρετε από τους λοιπούς συνανθρώπους σας και οδηγείσθε εις άλλας σφαίρας αποδοτικάς εις γνώσιν, φωτεινάς προς τους αδελφούς σας.

Εις την σημερινήν σας εποχήν ελαχιστότατοι είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν ψυχικόν σθένος, διότι κυριαρχεί το πνεύμα και τούτο έλκεται από την έλξιν μόνον της ύλης. Επομένως ο άνθρωπος της κατηγορίας αυτής δεν δύναται να δυνηθή να εννοήση, ότι υπάρχει Ουράνιον Βασίλειον και επαφή Ουρανού και Γης. Τοιαύτα άτομα μόνον όταν ευρεθούν εις κίνδυνον, εκ φόβου αναγνωρίζουν προς στιγμήν ότι υπάρχει κάτι που τους εμψυχώνει και τους απαλλάσσει από τον κίνδυνον. Και αφού απέλθη ο κίνδυνος, λησμονούν τα πάντα και επανέρχονται εις την προτέραν των κατάστασιν, σχολιάζοντες και αναλύοντες τα όσα δεν γνωρίζουν.

Διατί συμβαίνει τούτο; Ακριβώς διότι δεν έχουν ψυχικόν σθένος! Ο καλός άνθρωπος, ο υπερβαίνων το μέτρον της αγαθότητος, κερδίζει την θέσιν του εις τους Ουρανούς, αλλά αφήνει όπισθέν του τέκνα ανάξια της αγάπης του, ώστε η καλωσύνη του να γίνη βάρος εις τα τέκνα του και παρά την θέσιν του εις τους Ουρανούς, η ψυχή του να υποφέρη διά τα όσα παρακολουθεί και δεν ανέχεται να βλέπη τα βήματα των ιδικών του πλασμάτων.

Το καλλίτερον πάντων είναι να μη εκφεύγετε εκ του μέτρου, διά να είσθε ήρεμοι εις τον Ουρανόν και να είναι και ευχαριστημένοι οι απομείνατες εκ της οικογενείας σας. Δεν είναι εύκολον να εννοήσετε τι σας διδάσκω, εάν δεν έχετε την θείαν θέλησιν να επιβάλλεσθε εις τον εαυτόν σας, επί καλώ όχι μόνον του εαυτού σας, αλλά και των άλλων. Είμαι βεβαιότατος, που αν σας ερωτήσω «τι είναι ψυχικόν σθένος», δεν θα ημπορέσετε να απαντήσετε με ειλικρίνειαν, διότι δεν έχετε αφομοιώσει τον ορισμόν. Ο δε ορισμός δεν αφομοιώνεται με μίαν απλήν ανάγνωσιν, αλλά με πνευματικήν διείσδυσιν εις το νόημα της ουσίας του σθένους.

Ίσως τα όσα ανέφερον να φαίνωνται εις μερικούς περιττά. Αλλά τότε, εάν οι ίδιοι δύνανται να ομιλήσουν επ’ αυτού του θέματος, πολύ ευχαρίστως θα τους ήκουα ως μαθητής, διά να αντιληφθώ μέχρι ποίου σημείου με έχουν εννοήσει, και να τους απαντήσω και πάλιν ως Διδάσκαλος, διά να απομακρύνω εκ του πνεύματός των το σκότος που τους εμποδίζει.

Εάν είς εξ όλων σας είναι εις θέσιν να αναπτύξη το θέμα τούτο, να το πράξη. Θα αναμένω την άλλην φοράν και θα ευχαριστηθώ, εάν ηδυνήθητε να υπεισέλθετε εις το νόημα του ψυχικού σθένους.

Φαράχ

Απόσπασμα 2 από τα βιβλία: ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Δεκάλογος Ουρανίων Διδασκαλιών

Πλάτων:

Αγαπητοί αδελφοί μου, συνοψίζω όλας τας διδασκαλίας μας εις Δεκάλογον προς ανάπτυξιν της οντότητός σας. Αρκεί σεις να αφομοιώσετε τας εννοίας του και τότε να είσθε βέβαιοι ότι βαδίζετε εντός των πλαισίων που επιθυμεί να σας εντάξη ο Πνευματικός Κόσμος προς όφελός σας και να συντείνετε εις την συντόμευσιν της Θείας Οικονομίας, που δυστυχώς ελάχιστοι εκ των συνανθρώπων σας λαμβάνουν αυτήν υπ’ όψιν των. Ιδού ποία είναι τα βήματα που οφείλετε να ακολουθήτε:

1ον) Εχεμύθεια: Υπέρτατον προσόν του Ουρανίου Βασιλείου μας, που αποκτάται δια της θελήσεώς σας εκ της Γης.

2ον) Σθένος: Ισχύς της οντότητός σας, απαραίτητος διά τον γήινον βίον της.

3ον) Αντίληψις: Βοηθητικόν μέσον προς κατανόησιν του Θείου Φωτός.

4ον) Θέλησις: Ενέργεια προς αφομοίωσιν του καλού και αγαθού.

5ον) Αγάπη: Θεμέλιος λίθος ανθρωπισμού, και να εφαρμόζεται εν τη πράξει.

6ον) Αλήθεια: Όπλον που πολεμά το εκ του Πονηρού προερχόμενον ψεύδος.

7ον) Πίστις: Κατανοητή και αγνή αφοσίωσις προς τα υψηλά ιδανικά.

8ον) Γαλήνη: Ψυχική και πνευματική ηρεμία της οντότητος.

9ον) Πραότης: Τρόπος αποκτήσεως αυτοπειθαρχίας, εις την εφαρμογήν του δικαίου.

10ον) Σιωπή: Προσόν του διαλογισμού και της αυτοσυγκεντρώσεως, προς απόκτησιν υπερβατικής γνώσεως, ελέγχοντας τα βήματά σας.

Ο αποδεχόμενος και εκτελών τον δεκάλογον τούτον δεν έχει ανάγκην περαιτέρω διδασκαλίας μας προς καλλιέργειαν της οντότητός του.

Πλάτων

 

Scroll to top

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.