Ανακοινώσεις

Πρόσκλησις Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως

Πνευματιστικός Όμιλος Αθηνών - Το Θείον Φως λογότυπο

Κα­λοῦν­ται τά μέ­λη τοῦ Πνευ­μα­τι­στι­κοῦ Ὁ­μί­λου Ἀ­θη­νῶν «Τό Θεῖ­ον Φῶς» στήν ἐτήσια Τα­κτι­κή Γε­νι­κή Συ­νέ­λευ­ση, ἡ ὁ­ποία θά πραγ­μα­το­ποι­η­θῇ τήν Κυριακή 20 Μαρτίου 2022 καί ὥ­ρα 10:00:-13:00 εἰς τήν αἴ­θου­σα τοῦ Ὁ­μί­λου ἐ­πί τῆς ὁ­δοῦ Νι­ό­βης 12, μέ θέ­μα­τα:

1ον) Ὑ­πο­βο­λή Δι­οι­κη­τι­κῆς Λο­γο­δο­σί­ας ἔ­τους 2021.

2ον)        »        Οἰ­κο­νο­μι­κοῦ Ἀ­πο­λο­γι­σμοῦ ἔ­τους 2021.

3ον)        »       Ἰ­σο­λο­γι­σμοῦ τῆς 31ης Δε­κεμ­βρί­ου 2021.

4ον)        »       Ἐκ­θέ­σε­ως τῆς Ἐ­ξε­λεγ­κτι­κῆς Ἐ­πι­τρο­πῆς διά τό ἔ­τος 2021.

5ον)        »       Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμοῦ ἔ­τους 2022.

Ἐ­άν δέν ἐ­πι­τευ­χθῇ ἀ­παρ­τί­α κα­τά τήν ἀ­νω­τέ­ρω ἡ­με­ρο­μη­νί­α, ἡ Γε­νι­κή Συ­νέ­λευ­σις θά ἐ­πα­να­λη­φθῇ τήν ἑ­πομένη Κυριακή, 27 Μαρτίου 2022, εἰς τόν αὐ­τόν τό­πον καί τήν ἰ­δίαν ὥ­ραν.

Ὑ­πεν­θυ­μί­ζε­ται, ὅ­τι ἡ συμ­με­το­χή τῶν με­λῶν εἰς τήν Γε­νι­κήν Συ­νέ­λευ­σιν ἐ­πι­τρέ­πε­ται μό­νον ἐ­φ’ ὅ­σον ἔ­χουν ἐκ­πλη­ρώ­σει τίς τα­μεια­κές των ὑ­πο­χρε­ώ­σεις.                                                                      

 Ἀ­θῆ­ναι 2 Μαρτίου 2022

Scroll to top