Ενδεικτικά Κείμενα

Ενδεικτικά Κείμενα

Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζουμε κάποια κείμενα, από τις Εκδόσεις μας.

ΟΜΗΡΟΥ:  Μή γνωρίζοντες τήν Βούλησιν τοῦ Θεοῦ, μή καταφέρεσθε ἐπί τῶν ὅσων δέν εἶναι τῆς ἀρεσκείας σας

Από το βιβλίο των εκδόσεών μας: “Ομήρου, Άνθρωπος και Ειρήνη”

6 – 4 – 1969

ΟΜΗΡΟΣ:

Δυσανασχετεῖτε, διότι ὁ τρόπος τῆς ζωῆς σας δέν σᾶς ἁρέσει. Ἐνῷ ἄλλοι ἐκ τῶν συνανθρώπων σας ἐπιτυγχάνουν εἰς τάς ἐργασίας των καί ἁπολαμβάνουν τά ἁγαθά αὐτῆς, σεῖς, οἱ ὁποῖοι τόσον τυραννεῖσθε, μέ τάς ὑποχρεώσεις πού ἔχετε, δέν κατορθώνετε τό δέκατον τῶν ἄλλων νά ἐξοικονομήσετε.

Ἀγανακτεῖτε, διότι, ἐνῷ ὁ τάδε εἶναι ὑπερῆλιξ καί ἁσθενικός, ζῇ, καί τά τοῦ περιβάλλοντός σας πρόσωπα, νέα καί εὔρωστα, ἁνακαλοῦνται εἰς τούς Οὐρανούς.

Ἐνῷ ὁ δεῖνα καί ὁ τάδε εὐνοοῦνται ἐκ τῆς τύχης καί ἁποκτοῦν μεγάλην περιουσίαν, χωρίς νά ἔχουν ὡς ἄνθρωποι ἁξίαν τινά, σεῖς οἱ ὁποῖοι ἔχετε τόσα προσόντα ἤ καί κρύφια τοιαῦτα, παραπονεῖσθε διά τό ἄδικον τοῦτο τῆς τύχης δῶρον.

Βλέπετε τούς ἁξέστους μεγιστᾶνας τοῦ χρήματος νά σπαταλοῦν αὐτό, χωρίς σκοπόν, καί σεῖς οἱ ὁποῖοι ἔχετε ἁπόλυτον ἁνάγκην τοῦ χρήματος, διά τήν συντήρησίν σας, μεμψιμοιρεῖτε, διατί νά βασιλεύῃ τοιαύτη ἁδικία εἰς τόν κόσμον.

Ἔχετε ἁνάγκην οἰκογενειακῆς θαλπωρῆς καί ἁντ’ αὐτῆς εὑρίσκεσθε εἰς περιβάλλον ἁκατανοησίας, ἁντιγνωμίας καί θλίψεως.

Εὑρίσκετε εἰς τήν τάδε κόρην τό εἴδωλον τῆς ζωῆς σας, καί ἁποδεικνύεται αὕτη ὁ κακός Δαίμων τοῦ βίου σας.

Ἐλπίζετε εἰς τήν καλήν ἔκβασιν τῆς ὑποθέσεώς σας, καί ἁποτέλεσμα, αὕτη νά ἁνατρέψῃ τόν εἱρμόν τοῦ νευρικοῦ σας συστήματος.

Ἀγαπᾶτε καί μισεῖσθε. Εὐεργετεῖτε, καί πληρώνεσθε διά τῆς ἁχαριστίας. Σώζετε ψυχάς ἁπό τόν βέβαιον κίνδυνον ἤ θάνατον, καί εἰς ἁνταπόδοσιν, συκοφαντεῖσθε καί φονεύεσθε, ἐκ τῶν ἰδίων αὐτῶν ψυχῶν. Ζητεῖτε τήν χαράν εἰς ἁσήμαντόν τι καί σᾶς ποτίζουν ὄξος καί χολήν. Σᾶς κλέπτουν τήν περιουσίαν καί ἐπί πλέον σᾶς ζητοῦν καί ὑπόλοιπα.

Εἰς ὅλα ταῦτα καί πολλά ἄλλα, μή καταφέρεσθε ἐναντίον τῆς Θεότητος, ἥτις δέν ἁναμιγνύεται εἰς τά τῆς ζωῆς σας συμβαίνοντα. Σεῖς ἁγνοεῖτε, διά ποῖον σκοπόν ἐμπλέχθητε εἰς τάς ἁντιξοότητας τοῦ βίου σας· ἁγνοεῖτε τά αἴτια, τά ὁποῖα εἶναι ἔργα τῶν ἰδίων σας ὀντοτήτων.

Ἐάν πράγματι πιστεύετε εἰς τήν Θεότητα, δέν θά καταφερθῆτε ἐναντίον της· θά ὑπομένετε τά πάντα μέ καρτερικότητα, μέχρις ὅτου παρέλθῃ ἡ καταιγίς. Ἐάν ὅμως δέν πιστεύετε εἰς τήν Θεότητα, ποῖος ὁ λόγος νά βλασφημῆτε Αὐτήν; Δέν γνωρίζετε, ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐλεύθερος ἁπό τήν Θεότητα εἰς τάς κινήσεις του; Λόγον θά δώσετε εἰς Αὐτήν, ὅταν σᾶς ἁνακαλέσῃ.

Βοηθεῖται ἤ τιμωρεῖται ὁ ἄνθρωπος εἰς τήν Γῆν ἁπό τόν Πνευματικόν Κόσμον, ὅστις λαμβάνει τήν ἄδειαν ἁπό τόν Κύριον, διά νά ἐνεργήσῃ κατά βούλησιν.

Οὐδέποτε νά καταφέρεσθε ἐναντίον τοῦ Θείου, διά τάς ταλαιπωρίας, τούς πόνους καί κόπους σας. Προσέξατε καί ἐλέγξατε τόν ἑαυτόν σας, ὡς προσέχετε καί ἐλέγχετε τόν πλησίον σας. Ἡ βούλησις τοῦ Θεοῦ εἶναι ἄλλη, ἁπό αὐτήν πού νομίζετε ὅτι κατέχετε.

Ὁ Θεός, διατί ἐδημιούργησε τόσα πλάσματα; Ἀκριβῶς διά νά μή ἁσχολῆται αὐτοπροσώπως (ὡς λέγετε σεῖς) μέ τάς τόσας ἁπείρους ἁσχολήσεις τῆς Δημιουργίας. Ὁ Πνευματικός Κόσμος εἶναι ἐκεῖνος, ὅστις ἁνέλαβεν ἁπό ἁκατονομάστων ἐτῶν εἰς χεῖρας του, ὅλην τοῦ Σύμπαντος τήν μηχανικήν κίνησιν. Μή ἁμφιβάλλετε περί τῆς ἁληθείας τοῦ λόγου τούτου.

Μή συζητῆτε ὅ,τι δέν γνωρίζετε καί μή ὑβρίζετε τόν ἁναίτιον, ἐν τῇ συγχίσει σας. Ὁ Θεός συγχωρεῖ, ἁλλά δέν λησμονεῖ. Δεύτερον παράπτωμα ὑπάγεται εἰς ποινήν δικαίαν καί ἁμετάκλητον.

Ὅμηρος

Scroll to top