Ενδεικτικά Κείμενα

Ενδεικτικά Κείμενα

Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζουμε κάποια κείμενα, από τις Εκδόσεις μας.

ΣΡΙ ΓΙΟΓΚΑΝΑΝΤΑ: Μία ὀφείλει νά εἶναι ἡ παγκόσµιος Θρησκεία

Από το βιβλίο των εκδόσεών μας: “Ομιλίες Μεγάλων Μυστών”

18 – 11- 1971

ΣΡΙ ΓΙΟΓΚΑΝΑΝΤΑ: Εὐλογῶ ἐν ὀνόµατι τῆς Θείας Ἀρχῆς τούς ἀγαπητούς ἀδελφούς καί φίλους τοῦ Κέντρου τούτου.

Δέν εἶναι νοµίζω ἀνάγκη νά συστηθῶ. Τό ὄνοµά µου εἶναι γνωστόν, τόσον εἰς τήν πατρίδα µου, ὅσον καί εἰς τήν Δύσιν. Εἰργάσθην σκληρά εἰς τήν ζωήν µου, διότι ἐν τῇ σκληρότητι τῶν ἀσκήσεών µου κατώρθωσα νά ἔλθω εἰς ἐπικοινωνίαν µετά τῆς Ἀνωτάτης Ἀρχῆς, χωρίς βεβαίως νά γνωρίσω Αὐτήν ὡς ὑλικήν εἰκόνα. Ἀνέπτυξα ἐντός µου τήν διαίσθησιν αὐτήν, ὥστε διά µέσου τῆς διαισθήσεως, ἔβλεπα καί συναισθανόµην τήν µεγίστην Αὐτήν Δύναµιν τοῦ Σύµπαντος Κόσµου.

Εἶµαι ἀπό τούς πρώτους Διδασκάλους, οἱ ὁποῖοι ἀντελήφθησαν τήν µεγάλην ἀποστολήν τοῦ Χριστοῦ ἐπί τῆς Γῆς. Ἡµεῖς ὡς Ἰνδοί ἀνήκοµεν εἰς τήν κατηγορίαν τῶν Μονοθεϊστῶν καί ὡς ἀρχηγούς εἴχοµεν τόν Κρίσνα καί Ράµα. Ὑπῆρξαν καί ἄλλοι. Ὁ Μέγιστος πάντων, ὅστις ἔµεινεν ἄγνωστος εἰς τήν χώραν µας, λόγῳ σκοπιµότητος, ἦτο Αὐτός τόν ὁποῖον σήµερον ἐπικαλεῖσθε ὡς Ἄρχοντα Φαράχ, Ὅστις ἐδίδαξεν, ἀλλά δέν ἀφῆκε γραπτόν λόγον εἰς τόν ἅγιον ἐκεῖνον χῶρον, τό Δελχί. Εἰς ἄλλην του µετενσάρκωσιν συνέγραψεν ἔργα εἰς τήν ἀρχαίαν Αἰγυπτιακήν, τά ὁποῖα ἀπωλέσθησαν. Κάποτε θά εὑρεθοῦν. Εἶναι τά πλέον ὀρθά ἐξ ὅσων ἐγράφησαν µέχρι τῆς ἐποχῆς του. Τά ἔργα ταῦτα ἀνήκουν εἰς τόν Ἐνώχ, ὅστις δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν ἀδελφόν Φαράχ.

Ἡ κίνησις τῶν διαφόρων δογµάτων τῆς Χριστιανικῆς θρησκείας προοδεύει καί πρέπει τά δόγµατα νά ἐξαλειφθοῦν, διά νά ἑνοποιηθοῦν µέ τάς λοιπάς θρησκείας τοῦ Κόσµου. Εἷς ὁ ΘΕΟΣ! Μία ἡ Τριαδική Θεότης! Καί µία ὀφείλει νά εἶναι ἡ παγκόσµιος θρησκεία ἡ ὁποία ἐπιδιώκει τήν εἰρήνην διά νά σπείρῃ τήν Ἀγάπην. Ἄνευ Εἰρήνης δέν δύναται νά εὐδοκιµήσῃ τό ἄνθος τοῦτο πού ὁ Οὐρανός ὀνοµάζει Ἀγάπην.

Ἡµεῖς ἐφροντίσαµεν ὅπως οἱ µετέπειτα ἡµῶν µεγάλοι Διδάσκαλοι τῶν Ἰνδιῶν ἔλθουν εἰς ἐπαφήν µετά τῆς Δύσεως καί συνεργασθοῦν διά τό καλόν τῆς Ἀνθρωπότητος. Δυστυχῶς τά ἐµπόδια εἶναι πολλά. Θά παραµερισθοῦν, διότι εἶναι θέληµα τοῦτο Θεῖον. Οἱ δέ ἀντιπρόσωποι τῶν διαφόρων δοξασιῶν ὀφείλουν νά ἐκκαθαρίσουν ἐκ τῶν θρησκειῶν των τούς δαίµονας.

Ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι πιστεύουν εἰς τόν κυκλικόν Ὄφιν εἶναι οἱ χείριστοι τῶν ἀνθρωπίνων ὄντων. Οἱ πλέον πανοῦργοι καί καταχθόνιοι εἰς τάς ἀποφάσεις καί τάς πράξεις των. Αὐτούς θά τιµωρήσῃ ἡ Θεότης.

                                                            Σρί Γιογκανάντα

Scroll to top