Ενδεικτικά Κείμενα

Ενδεικτικά Κείμενα

Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζουμε κάποια κείμενα από τις Εκδόσεις μας.

ΦΑΡΑΧ: Ἡ Γέννησις τοῦ Θεανθρώπου

Από το βιβλίο των εκδόσεών μας: “Κείμενα Πνευματικού Φωτισμού, Τόμος Α3”

25 – 12- 1968

ΦΑΡΑΧ: Σήμερον θά ὁμιλήσω ἐπί τῆς Γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου.

Οἱ ἄνθρωποι μετέφεραν τήν ἑορτήν ταύτην τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου εἰς τάς 25 Δεκεμβρίου, ἡμερομηνία τῆς δοξασίας τοῦ ᾿Απόλλωνος, ὥστε νά ἀντικατασταθῇ ὁ μῦθος διά τῆς πραγματικότητος.

῾Η Γέννησις τοῦ Κυρίου ῾Ημῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ῎Ανοιξις μιᾶς χαρμόσυνης αὐγῆς, ἡ δέ ᾿Ανάστασίς Του εἶναι ἡ ἀπολύτρωσις τοῦ πνεύματος ἀπό τά δεσμά τῆς ὕλης. Εἶναι ἡ ᾿Αρχή καί τό τέλος μιᾶς ζωῆς θεϊκῶν ἐμπνεύσεων καί ἀναδημιουργίας εἰς τόν ἐσώτερον κόσμον τῶν ψυχῶν σας. Εἶναι ἡ ᾿Ανατολή τοῦ ῾Ηλίου καί ἡΔύσις του. Εἶναι ἡ χείρ τῆς σπορᾶς καί ὁ θερισμός αὐτῆς. Εἶναι τό μικρόν καί ἀφανές περιστατικόν μιᾶς ἐποχῆς καί τό μέγα γεγονός μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς μέ συνθήματα ἐπουράνια διά τήν ψυχήν τοῦ ἀνθρώπου.

῾Ο ᾿Ιωάννης ὁ Πρόδρομος διήνοιξε τήν ὁδόν διά τήν ἔλευσιν τοῦ Κυρίου. Μή λησμονῆτε, ὅτι ὁ ᾿Ιωάννης ἦτο καί συγγενής τῆς Θεομήτορος. Δέν ἐγνώρισε τόν ᾿Ιησοῦν, διότι διέτρεχε τάς πόλεις καί τά χωρία, ἵνα ἀναγγείλῃ τήν ἐκ θείου μηνύματος ἔλευσιν τοῦ ᾿Ιησοῦ. Προπορεύθη ἡ καρδία, ἤτοι ἡ ἀγάπη, διά νά ἐμφανισθῇτό ἅρμα τῆς ᾿Αληθείας καί τῆς Δικαιοσύνης.

῾Ο Κύριος ἐγεννήθη ἐντός πτωχικῆς φάτνης μεταξύ τῶν εὐγενῶν ζώων, διά νά ἀποδείξῃ εἰς τήν ἀνθρωπότητα, ὅτι ὁ Θεός συντρέχει τούς ἁπλοϊκούς καί πτωχούς ἀνθρώπους μέ τήν εἰλικρίνειαν τῶν εὐγενῶν ζώων, πού τόν περιστοιχίζουν.

῏Ηλθεν εἰς τήν Γῆν ἐκ τοῦ Οὐρανοῦ ὡς ἀπεσταλμένος Υἱός τοῦ Θεοῦ, διά νά διδάξῃ τήν ὕπαρξίν Του καί τό Βασίλειον τοῦ Οὐρανοῦ, ἤτοι τοῦ Πνευματικοῦ Κόσμου.

῾Ο ᾿Ιησοῦς ἦτο ἡ προσωποποίησις τοῦ Πατρός Του. ῾Υπέφερεν ὡς ἄνθρωπος διά νά συναισθανθῇ τόν πόνον τοῦ συνανθρώπου του· καί οὕτω πάσχων ὁ ἄνθρωπος, πάσχει μετ’ αὐτοῦ καί ἡ Θεότης, ἥτις προετοιμάζει αὐτόν (τόν ἄνθρωπον) διά μίαν καλλιτέραν αὔριον.

Πολλοί ἐκ τῶν ἀνθρώπων δέν πιστεύουν εἰς τήν Θείαν Γέννησιν· τοῦτοι εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι οὐδέποτε θά δυνηθοῦν νά εἰσέλθουν εἰς τά βάθη τῆς ἀνθρωπίνου ζωῆς καί ὡς ἰατροί νά ἰάνουν τάς ψυχάς τῶν δυστυχούντων. ᾿Αλλ’ εἰς τούς Οὐρανούς οἱ ἀνάξιοι οὗτοι θά ζητήσουν ἀπό τόν Κύριον χεῖρα βοηθείας. ᾿Εν τῷ῞Αδῃ οὐκ ἔστι μετάνοια· ὤφειλον νά μετανοήσουν οἱ σκληροί οὗτοι τῶν κακῶν γεννημάτων εἰς τήν Γῆν καί ἠρνήθησαν νά πιστεύσουν εἰς τήν Θείαν Γέννησιν τοῦ ᾿Ιησοῦ.

῞Οταν ὁ Κύριος ἐγεννᾶτο, χιλιάδες ᾿Αγγέλων ἔψαλαν τήν Γέννησίν Του· ἐλάχιστοι ἐκ τῶν ἀνθρώπων ἀντελήφθησαν τόν ψαλμόν τοῦτον, διότι τά ὦτα τῶν πλείστων δέν εἶχον τήν δυνατότητα νά συλλαμβάνουν τούς θείους ἤχους τῶν ᾿Αγγέλων.

῞Ο,τι δέ, δέν ἐμπίπτει εἰς τάς αἰσθήσεις τῶν θνητῶν, δέν εἶναι δυνατόν νά γίνῃ εἰς αὐτούς πιστευτόν, διότι τούς ἐλλείπει ἡ Θεία Πίστις, ἐνῶ πολλοί ἐκ τῶν προγόνων σας – ῾Ελλήνων τῆς ᾿Αρχαιότητος – διά τῆς φαντασίας των κατώρθωσαν νά διακρίνουν εἰς τά ὕψη τῆς Γνώσεως, τό ἁπλοῦν νῆμα τῆς μεγάλης ᾿Αληθείας, τόν Θεόν, καί ἐξ Αὐτοῦ διά μέσου τῶν ᾿Αγγέλων των ἤντλουν Θησαυρούς Γνώσεως.

Σήμερον Γεννᾶται ἐν Βηθλεέμ τῇ πόλει ὁ Σωτήρ ὡς προσωποποίησις τῆς ᾿Αγάπης. Τό μεγαλεῖον τῆς Γεννήσεώς Του ἑωρτάσθη εἰς τούς Οὐρανούς, διότι οἱ ἄνθρωποι δέν ἦσαν εἰς θέσιν νά ἐκτιμήσουν τόν Σωτῆρα των.

Δόξα καί τιμή εἰς τόν Μέγαν ᾿Αναμορφωτήν τῶν ψυχῶν ᾿Ιησοῦν Χριστόν, Υἱόν τοῦ ᾿Ανάρχου καί Θεόν ἐν τοῖς Οὐρανοῖς.

Εἰς ἔτη πολλά.                                                                     Φαράχ

Scroll to top