Ενδεικτικά Κείμενα

Ενδεικτικά Κείμενα

Ενδεικτικά κείμενα από τις Εκδόσεις μας.

ΝΕΥΤΩΝ: ΑΦΥΠΝΙΣΘΕΙΤΕ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΑΙ ΜΟΥ

Από το βιβλίο των εκδόσεών μας: “Ο Αντίλαλος”

23 – 08 – 1964

ΝΕΥΤΩΝ:

Ο ύποφαινόμενος, παλαιός σας αδελφός και εύρισκόμενος εις τους Ουρανούς, κατέχω άξιόλογον θέσιν εις το Βασίλειον του Κυρίου. “Εχω έντολήν από τον Κύριον, να αφυπνίσω την συνείδησίν σας και να σας υποδείξω ποία είναι η ορθή οδός, την οποίαν δυστυχώς δεν γνωρίζετε, διότι παρεκλίνατε από την Άλήθειαν..

Οι μύθοι και αι ίστορίαι των φαντασμάτων δεν είναι πλέον της έποχής σας. Η πίστις προς τον Δημιουργόν δεν είναι φαντασία. Το δε ενδιαφέρον σας προς τον Κύριον Ίησούν Χριστόν να γίνη Πίστις. Εις το μέλλον θα άπορήτε, που εύρέθησαν τα τόσα κείμενα του Βασιλείου μας εις χείρας σας. Πάντα ταύτα διοχετεύει ο Ουρανός προς άπαν το άνθρώπινον γένος.

Ερευνήσατε τα κείμενά μας, δια να εύρητε το Φως, που εντελώς σας έχει εκλείψει. Αφήσατε κατά μέρος το γόητρον και τον έγωίσμόν, διότι αύτά τα δύο θα σας καταστρέψουν εντελώς, οπότε 0α είναι αργά να έπανεύρετε τον έαυτόν σας. Φωτισθείτε, διότι, ο φωτισμός οδτος είναι δια πάντας, όσοι βεβαίως, θέλουν την βοήθειαν τόΟ ΟυρανοΟ. ΟΟτος είναι πρόθυμος, όπως σας την παράσχη, άρκεί σεις να ένταχθήτε εις αά πλαίσια των Διδασκαλιών μας. Γνωρίζω κάλλιστα τας σκέψεις σας και τας αποφάσεις σας. Σεις όμως δεν γνωρίζετε τι θα δημιουργήσετε και ποια αποτελέσματα θα έχετε εις τας ένεργείας σας. Δια τουτο προλαμβάνω να σώσω τους εύσεβείς τουλάχιστον, από τον όλεθρον και την αίώνιον καταδίκην.

Αδελφοί μου, εις θεός ύπάρχει και Υιός αύτου ο Κύριος μετά του Πνεύματος του, το “Αγιον και ίσχυρόν Πνεύμα της Φωτοδοτήσεως. Μη πλανάσθε. Αι θεωρίαι είναι παραπλανητικαί, όσον και αν φαίνονται όρθαί. Η γνώσις είναι απέραντος. Εκλέξατε την καθαράν γνώσιν, δια να εισχωρήσετε εις το Φως το Αληθινόν. Αναζητήσατε την Πηγήν του, δια να μη σας καθηλώση η ακάθαρτος γνώσις της σοφίας, έπιγείως διεστραμμένη. Ποίος είναι ο απολογισμός της παλαιάς αυτοκρατορίας σας με την σημερινήν κατάστασιν, της οικονομικής, ήθικής, πολιτικής και πνευματικής σας ισχύος; Δεν υφίσταται τεραστία διαφορά μεταξύ των δύο εποχών του πάλαι και του σήμερον; Διατί το έπίπεδον της προόδου έχει τόσην μεγάλην πτώσιν; Διότι, αγαπητοί μου, παρεκλίνατε από ιήν Αρχήν του Δικαίου και εισήλθατε εις το πεδίον της μάχης ύπέρ του αδίκου, του μισητού, του άνεπανορθώτου.

Οι άνθρωποι δεν διαιρούνται εις φυλάς, εις κάστας και ύπεροχήν πνεύματος. “Οσον και ασήμαντος έάν είναι ο άνθρωπος, έχει τον λόγον του εις την δημιουργίαν. Τον λόγον τούτον σεις δεν είσθε άξιοι να γνωρίζετε, αλλά μόνον ο Κύριος. Ο προορισμός του ανθρώπου είναι άσχετος με αύτόν που του αποδίδετε. Η Επιστήμη παλινδρομεί, διότι απώλεσε το φως της. Ο ήλιος φωτίζει, αλλά τι φωτίζει; “Οταν δεν είσθε εις θέσιν να ανακαλύψετε τον πραγματικόν φωτισμόν του, μη ζητείτε να ανακαλύψετε τα δυσκολώτερα αινίγματα της Δημιουργίας. “Εχετε προτερήματα, αλλά διαπράττετε και ασυγχώρητα σφάλματα. Τα σφάλματά σας ονομάζονται άμαρτίαι. Εξιλεώσατε τας άμαρτίας σας, δια να έλευθερωθήτε από την πίεσιν του κάκου πνεύματος, ώστε τα προτερήματά σας να γίνουν θησαυροί δια την ανθρωπότητα.

                                                            Ισαάκ Νεύτων

Scroll to top