Ενδεικτικά Κείμενα

Ενδεικτικά Κείμενα

Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζουμε κάποια κείμενα από τις Εκδόσεις μας

ΦΑΡΑΧ:  ῾Υψηλαί καί χαμηλαί σκέψεις

Από το βιβλίο των εκδόσεών μας: “Κείμενα Πνευματικού Φωτισμού, Τόμος Α’, Μέρος Πρώτον”

3 – 10 – 1963

ΦΑΡΑΧ:

 Αἱ σκέψεις τοῦ ἀνθρώπου ὀφείλουν νά ἀνέρχονται καί νά μή κατέρχωνται ἀπό τάς ὑψηλάς ἰδέας εἰς τάς χαμηλάς. Πᾶν τό χαμηλόν εἶναι ὑλικόν· πᾶν τό ὑψηλόν εἶναι καθαρόν ἀπό πάσης μορφῆς. 

Τά ὑψηλά ἔχουν τήν δυνατότητα νά ἀνατρέπουν τά χαμηλά. Τά χαμηλά δέν ἔχουν τήν δυνατότητα νά ἀποφεύγουν τήν ἐπέμβασιν τῶν ὑψηλῶν δυνάμεων. 

Τό χαμηλόν ἐξαφανίζεται· τό ὑψηλόν ἑδραιοῦται. 

Μή γίνεσθε σκώληκες εἰς τά ράμφη τῶν ὀρνίθων, ἀλλά ἀετοί πρός ἐκφοβισμόν τῶν παντοίων ὀρνέων. 

῾Η πίστις μέ τήν αἰσιοδοξίαν ἀποτελοῦν τό κυριώτερον μέσον, διά τήν ἀνύψωσίν σας εἰς τά ὄμματα πάντων. ῾Η ὀλιγοπιστία μέ τήν ἀπαισιοδοξίαν θάβουν τήν ἠθικήν ὑπόστασιν τῆς ὀντότητός σας. ῾Η διαφορά εἶναι μεγίστη· ἀναλογισθῆτε αὐτήν καί ἀποφασίσατε ποία ἐκ τῶν δύο τούτων διαφορῶν νά ἐκλέξετε ὡς κατοικίαν. Σκοπός εἰς τόν ἄνθρωπον δέν εἶναι νά γνωρίζῃ τήν διαφοράν, ἀλλά καί νά ἐφαρμόζῃ αὐτήν ἐντός τῆς ψυχικῆς αὐτοῦ δυνάμεως. 

Ταράζεται ἐκεῖνος ὅστις εἶναι πταίκτης. Εἰς τάς γυναῖκας ὅμως ἡ ταραχή προέρχεται ἀπό φόβον καί ῾Ημεῖς αὐτόν προσπαθοῦμεν νά ἐκριζώσωμεν. Μή λέτε ὅ,τι δέν γνωρίζετε. Ζυγίσατε τάς λέξεις σας διά νά μή περιπλανηθῆτε ἐντός σταγόνος ὕδατος καί περιπλανήσετε καί ἄλλους. 

Αἱ διδαχαί αὗται εἶναι ἀποκλειστικῶς καί μόνον διά νά διευρύνουν τήν πνευματικήν σας ἀντίληψιν. Βλέπετε μέ πόσην ὑπομονήν ὑπαγορεύω τό μάθημά σας. ᾿Εάν ὅμως κατόπιν ὀλίγων ἡμερῶν σᾶς ἐρωτήσω ἐπί αὐτοῦ τοῦ ζητήματος εἶμαι βέβαιος πώς δέν θά ἀπαντήσετε, διότι ἐσυνηθίσατε νά μή πιέζετε τό πνεῦμα σας νά μανθάνῃ τά ἀπαραίτητα πρός ἀτομικήν σας πρόοδον. Παρ’ ὅλα αὐτά σᾶς συνιστῶ νά μελετήσετε τό κείμενον, διότι θά σᾶς ὑποβάλω ἐρώτησιν, διά νά ἴδω εἰς τί ὠφελήθητε. 

Φαράχ 

Scroll to top