Τίτλος: ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ

Σελίδες: 281

12.00 Τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ

Σύντομη περιγραφή του βιβλίου: ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ

Το βιβλίο αυτό αποτελείται από μία επιλογή κειμένων, που μετεδόθησαν από την Διοικούσαν Αρχήν του Πνευματικού Κόσμου κατά το χρονικό διάστημα 1961 – 1968 μέσω του Επικοινωνού Γεωργίου Πιζάνη.

Μερικά από τα περιεχόμενα

ΦΑΡΑΧ: Η διάρθρωσις του Ουρανίου Βασιλείου

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ύλη και Πνεύμα αντιμαχόμεναι δυνάμεις

ΟΡΦΕΥΣ: Ο ύμνος της φωτοδοτήσεως

ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Η απολύμανσις της ατμόσφαιρας από την ραδιενέργειαν

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Η Λογική είναι το παν εις τον άνθρωπον

ΣΟΛΩΝ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Η ακαταλληλότης των Νόμων

ΠΛΑΤΩΝ: Η δύναμις του Κυρίου

Β. ΟΥΓΚΩ: Πρόοδος άνευ αγαθού και καλού μέτρου δεν υφίσταται

ΘΑΛΗΣ Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ: Το ύδωρ

ΦΑΡΑΧ: Η Φυσιογνωμία του Θεανθρώπου

21-12-1961

Ἡ διάρθρωσις τοῦ Οὐρανίου Βασιλείου

ΦΑΡΑΧ: Σήμερον θά ὁμιλήσωμεν, πῶς λειτουργεῖ τό Βασίλειόν Μας. Ἡ Ἄγνωστος Ἀρχή Ἁπάντων, δηλαδή ὁ Θεός, εἶναι ἡ Ἀρχή. Συμπεριλαμβάνει τό Ἄπειρον καί τήν Οὐσίαν αὐτοῦ. Οὐδείς δύναται νά ἴδῃ τόν Ἄναρχον καί ὅμως οὗτος συνομιλεῖ μετά τοῦ Υἱοῦ, τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τῶν Ἀρχηγῶν τοῦ Πνευματικοῦ Κόσμου καί ἐνίοτε, σποραδικῶς μετά τῶν θνητῶν. Εἰς τούς τελευταίους πρέπει νά ὑπάρχῃ λόγος εἰδικός, ψυχικῆς σπουδαιότητος. Ὁ Ἄναρχος εὑρίσκεται πανταχοῦ παρών, διότι Αὐτός καί μόνον δίδει κίνησιν τῆς ζωῆς ὡς Ζωοδότης. Ἡ Δύναμίς Του εἶναι ἡ Ἄπειρος Ἀγάπη του πρός πᾶν δημιούργημά Του, εἴτε ἀντιλαμβάνεται, τό δημιούργημα, τόν Πατέρα καί Δημιουργόν του, εἴτε ὄχι. Ὁ Πατήρ ἔχει τήν ἀνεξάντλητον ὑπομονήν νά ἀναμένῃ ὅτι κάποτε τό δημιούργημά Του, διά τῆς αὐτεξουσιότητός του θά ἐπανέλθῃ εἰς τούς κόλπους Αὐτοῦ.

Ὁ Κύριος, ὁ Ὤν ἤ Υἱός τοῦ Παντοδυνάμου εἶναι ὁ ἄμεσος μεταδότης τῆς θελήσεως τοῦ Πατρός Του, δηλαδή, διά τῆς προβλέψεως τοῦ Πατρός καθοδηγεῖ τούς συνοικοῦντας ἐν τῷ Ἀνακτόρῳ Του, μεγάλους Ἀρχηγούς, πέντε διά σήμερον καί τίς οἶδε πόσοι διά τήν αὔριον.

Ἀκολουθοῦν οἱ Δέκα, τῶν ὁποίων αἱ δικαιοδοσίαι ἔχουν ἄμεσον σχέσιν μέ τόν Σταθμόν σας. Ὀνομάζονται δέ «Τό Συμβούλιον τῶν Δέκα». Οὗτοι λαμβάνουν ὁδηγίας ἀπό τόν Κύριον καί Συνεργάτας Αὐτοῦ καί ἐνεργοῦν διά μέσου τῶν κατωτέρων ἀπό αὐτούς Ἀρχηγῶν — ἐάν παραστῇ ἀνάγκη τῆς ἐπεμβάσεώς των ἐπί τῶν ὅσων ἀφοροῦν τήν Γῆν σας.

Ὑπάρχουν καί ἄλλα πολλά Συμβούλια τῶν Δέκα, ἄλλα ἀφοροῦν ἔμμεσα τήν Γῆν σας καί ἄλλα ἀφοροῦν ἄλλους Κόσμους. Ὅλα τά συμβούλια εἶναι ἰσοδύναμα πλήν τοῦ Σταθμοῦ σας.

Τό Συμβούλιον τῶν Δέκα μέ δικαιώματα ἐπί τοῦ Σταθμοῦ σας ἔχει ἰδιαιτέραν αἴγλην Πνευματικήν. Ὁ κάθε Ἡγέτης ἔχει ἕναν εἰδικόν τομέα, ὥστε οὐδείς νά ἀναμιγνύεται εἰς τόν τομέα τοῦ ἄλλου, ὄχι διότι δέν γνωρίζουν οἱ ἄλλοι Ἡγέται νά ἀπαντοῦν, ἄλλα θά ἦτο ἀσέβεια ἐκ μέρους των νά ἐνεργῇ ὁ εἷς εἰς τήν θέσιν τοῦ ἄλλου. Ὁ Πνευματικός Κόσμος ἔχει ἀρχάς καί αὗται τηροῦνται μετά μεγάλης ἀκριβείας.

Ὁ Κύριος θά σοῦ δώσῃ τόν εἰδικόν τομέα τοῦ κάθε Ἀρχηγοῦ τῶν Δέκα, διότι τοῦ τό ἐζήτησες.

Ἐχάραξα εἰς γενικάς γραμμάς τήν διάταξιν τοῦ Βασιλείου καί οὐχί μέ λεπτομερειακήν ἀκρίβειαν καί τοῦτο, διά νά σᾶς δώσω νά ἐννοήσετε ἀπό ποίους λαμβάνετε μηνύματα.

Οὐδείς εἶναι εἰς θέσιν νά εἰσδύσῃ εἰς τά βάθη τῆς πνοῆς τῶν πάντων, πλήν τῆς Τριαδικῆς Θεότητος· διά τοῦτο τό Φῶς τῆς Ἀγάπης, τῆς Γνώσεως καί τῆς Ἀληθείας ἀποτελοῦν τό ἅπαν τῆς Δημιουργίας.

Φαράχ

3-1-1962

Ὕλη καί Πνεῦμα, ἀντιμαχόμεναι δυνάμεις

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Μακάριοι οἱ ἐγκαταλελειμμένοι. Αὐτοί ἄξιοι τοῦ Κυρίου.

Γνωρίζομεν τήν δύναμιν τῆς ὕλης, ἡ ὁποία ἔχει ἀπήχησιν περισσότερον εἰς τάς αἰσθήσεις, ἐνῶ ἡ πνευματική δύναμις ἔχει περισσοτέραν ἕλξιν εἰς τό πνεῦμα. Τά δύο, λοιπόν, ἀντιμαχόμενα εἰς τόν Σταθμόν σας, εἶναι Ὕλη καί Πνεῦμα. Ἡ ψυχή τροφοδοτεῖ τό πνεῦμα καί ἡ ὕλη τροφοδοτεῖ τήν σάρκα. Συμπλέκονται αἱ δύο ἀντίθετοι δυνάμεις, ποιά θά καταβάλῃ τήν ἄλλην. Καί ἐάν τό πνεῦμα ἐχῃ πίστιν καί ἀγάπην, αὐτό θά νικήσῃ· εἰδ’ ἄλλως θά μείνῃ στάσιμον!

Ὅσον διά τήν ὕλην, αὕτη καταστρέφει τήν σάρκα. Καί λέγομεν, ἡ μέν σάρξ θνητή, τό δέ πνεῦμα ἀθάνατον!

Καλῶς. Τό πνεῦμα ἀθάνατον. Ποῦ, ὅμως, αἰωρεῖται; Εἰς τάς ἀπείρους διαστάσεις τοῦ Σύμπαντος Κόσμου καί εἰς ὡρισμένα σημεῖα.

Ἐάν ὅμως τό πνεῦμα ἀκολουθῆται ἀπό τήν πίστιν καί ἀγάπην, τότε λαμβάνει θέσιν εἰδικήν ἀπό τόν Κύριον καί αὐτομάτως γνωρίζει ὅ,τι οἱ ἄλλοι δέν δύνανται νά γνωρίζουν.

Τά θέματα αὐτά εἶναι ὑπερκόσμια καί μόνον εἰς τούς ἐκλεκτούς γίνονται γνωστά. Δηλαδή, ἐκ τῶν προτέρων θά γνωρίζουν τόν κεχαραγμένον δρόμον των πρός τά ἄφθαστα ὕψη τοῦ Οὐρανίου Βασιλείου.

Ἡ ἕλξις τῶν δυνάμεων, ἔχει σχέσιν μέ τήν ἕλξιν τοῦ ἀπείρου καί τῶν δημιουργημάτων. Ἡ ἰδική σας ἕλξις εἶναι μηδαμινή, ἔναντι τῆς μιᾶς μεγάλης ἕλξεως τῆς παντοδυναμίας τοῦ Ἀνάρχου, ὁ Ὁποῖος δέν ἀφήνει κενόν. Πανταχοῦ εἶναι Παρών! Διά τοῦτο γνωρίζει τήν Οὐσίαν τοῦ Σύμπαντος Κόσμου καί μεταδίδει αὐτήν εἰς τόν Υἱόν.

Ὑπάρχουν πολλά, τά ὁποία σᾶς ἐνδιαφέρουν. Δέν τά γνωρίζετε. Δι’ αὐτό θά σᾶς δώσωμεν, τῇ ἐντολῇ τοῦ Κυρίου, περιγραφάς καί φώτισιν ἐπί ἀγνώστων εἰς ἐσᾶς μαθήσεων.

Σωκράτης

 

Βάρος 435 g
Διαστάσεις 205 × 140 × 15 mm

Scroll to top