Τίτλος: Ευκλείδου ΦΡΥΓΩ ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΑΡΞΙΝ ΤΗΣ – Α΄ Τόμος (2 Τόμοι) – Δεύτερη Έκδοση

ISBN: 978-960-7874-27-6

Σελίδες: 340

ISBN του Set: 978-960-7874-26-9

Τόμοι: 2

15.00 Τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ

Σύντομη περιγραφή του βιβλίου: Ευκλείδου: ΦΡΥΓΩ

Για πρώτη φορά δίνεται η ευκαιρία μελέτης και εντρύφησης στην έννοια της μετενσάρκωσης μέσα από τις σελίδες της ιστορίας της Φρυγώς, η οποία στον 20ό αιώνα είχε υπάρξει με το όνομα Ευφροσύνη Στρατηγοπούλου…

Μία οντότητα φωτισμένη, που διεδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην Αθήνα του Περικλέους, συνδιαλέγεται μέσα από τα κείμενα του δίτομου αυτού έργου με το Σωκράτη και άλλες σημαντικές προσωπικότητες της εποχής.

Χρονικά και στιγμές μίας προΰπαρξης που αγνοήθηκε από την ιστορία, αν και η προσφορά της τόσο πνευματικά όσο και κοινωνικά υπήρξε αδιαμφισβήτητη. Μέσα από τις ιστορικές αυτές αναφορές θίγονται επίκαιρα κοινωνικά θέματα – αντικείμενο σύγχρονου προβληματισμού – ενώ αναλύεται, διευκρινίζεται και επανατοποθετείται σε νέο βάθρο σπουδαιότητας ο ρόλος της γυναίκας σε μια διαχρονική ανά τους αιώνες κοινωνία.

Βλ. περιγραφή βιβλίου

10 Φεβρουαρίου 1965

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ:

Δέσποινα Φρυγώ, αι ιστορικαί σελίδες της ζωής σου είναι πολλαί. Εγώ θ’ αρκεσθώ εις ολίγας μόνον εξ αυτών, δια να πεισθής ότι ο Λόγος του Ουρανού δεν ψεύδεται, αλλ’ αναφέρει αυτάς δι’ απώτερον σκοπόν. Ουχί μόνον δια ν’ αναπτερώσης συ το ηθικόν σου, αλλά και άλλοι να ίδουν τας παραλείψεις της Ιστορίας και εκ των πορειών του όλου Έργου ανακύψη η Αλήθεια ως Φως εντός του σκότους.

Ημέραν τινά εδέχεσο τας δεσποίνας της Πολιτείας του Άστεως· και αφού προσέφερες εις απάσας κάρυα και μέλι, έλαβες τον λόγον δια να υπομνήσης ότι η γυνή εν τη Κοινωνία είναι ο άξων αυτής:

Φίλαι μου, είπες εις αυτάς, όταν η γυνή απομακρύνεται εκ της κοινωνικής ζωής, τα πάντα εκτροχιάζονται! Η γυνή είναι ο άξων της Κοινωνίας. Ο άξων, είναι εκείνος όστις συγκρατεί τα πάντα εν αρμονία. Εάν ούτος εκλείψη, η Κοινωνία ανατρέπεται, το έργον της δυσχεραίνεται και ο ρυθμός αντικαθίσταται δια της ανωμάλου ζωής.

Η γυνή, δεν έχει θέσιν εκεί όπου ο ανήρ έχει προορισμόν. Τούτο εάν κάθε μία από ημάς τας γυναίκας εγνώριζεν, ο κοινωνικός άξων ουδέποτε θα εθραύετο.

Δυστυχώς, ελάχισται εξ ημών έχουν την εντύπωσιν, ότι δύνανται ν’ αντικαταστήσουν τον άνδρα. Και ερωτώ αυτάς: Μήπως είναι άνδρες, και δεν το γνωρίζουν;

Με ολίγην φρόνησιν, σύνεσιν και καλήν θέλησιν, εν τω κύκλω της γυναικείας θέσεώς σας, δύνασθε να προσφέρετε εις την Κοινωνίαν, ό,τι πολλάκις ο ανήρ δεν δύναται να προσφέρη. Τούτο και μόνον αρκεί, δια να ίδητε οποίος είναι ο ιδικός σας προορισμός. Είμεθα δύο φύλα αντίπαλα και οφείλομεν να συνεργαζώμεθα ως φίλοι και ουχί ως εχθροί.

Εάν η γυνή υστερεί εις πολλά δικαιώματα του κοινωνικού βίου, τούτο μη σας αναγκάζει να σκέπτεσθε ότι είσθε υποδεέστεραι των ανδρών. Διότι, εάν είχατε ίσα με τον άνδρα δικαιώματα, σας βεβαιώ, ότι θα είχατε χάσει κάθε αίγλην και η ζωή σας θα εγίνετο τραχεία και σκληρά. Όταν εις άλλους αιώνας, η γυνή κατορθώση να λάβη θέσιν ομοίαν του ανδρός εις τον κοινωνικόν βίον, θα έλθη στιγμή κατά την οποίαν πικρώς θα μετανοήση! Διότι ο προορισμός του ανδρός δεν είναι να αναλάβη η γυναίκα αυτόν. Ο προορισμός ημών είναι: να εμπνέωμεν, όπως η Φύσις το τοπίον, όπως ο καλλιτέχνης το έργον του, όπως ο ρήτωρ τον λόγον του.

Θεωρώ ότι άπασαι έχετε τοσαύτην αντίληψιν, όση χρειάζεται, δια να κατανοήσετε τον λόγον της υπάρξεώς σας εν των κοινωνικώ στίβω. Εύχομαι να μείνετε ικανοποιημέναι εκ της θέσεως, ως άνθη εύοσμα εντός κήπου περιποιημένου, δια να σκορπάτε την ωραιότητα του Θείου εις τας καρδίας πάντων.

8 Σεπτεμβρίου 1965

ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ:

Αγαπητή αδελφή, διδάσκω μικρά, αλλά πολύ χρήσιμα διδάγματα εις το άτομόν σου. Εσκέφθημεν να σε φωτίσωμεν με ελαφράν Θείαν Φώτισιν, ώστε ν’ αντιλαμβάνεσαι αυτήν ως γνώσιν γνωστήν δι’ εσέ, αλλά συνάμα και ικανήν να θέση εις ενέργειαν τον τρίτον οφθαλμόν σου.

Ο ΤΡΙΤΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ

Ο άνθρωπος, ως γνωρίζεις αδελφή, έχει δύο οφθαλμούς· βλέπει δύο φοράς την εικόνα, την οποίαν μεταδίδει εις την μνήμην του και εις το γνωστικόν μέρος του εγκεφάλου του, ως ουσίαν μιάς παραστάσεως. Την εικόνα αυτήν κατεργάζεται το πνεύμα και το αποτέλεσμα της κατεργασίας ταύτης ονομάζομεν αντίληψιν.

Η αντίληψις, άλλοτε είναι ορθή και άλλοτε είναι εσφαλμένη. Είναι ορθή όταν την έννοιαν της εικόνος ελέγχει η Συνείδησις και η ακτίς της λαμβάνει μέρος εις την αντίληψιν. Η ενέργεια αύτη της συνειδήσεως γίνεται δια του τρίτου οφθαλμού, όστις βλέπει μόνον την ουσίαν, και ουχί την εξωτερικήν εμφάνισιν της εικόνος.

Ο τρίτος οφθαλμός είναι η δια της Θείας Ενεργείας ανατολή της συνειδήσεως επί του εικονιζομένου εις τους γηίνους οφθαλμούς οράματος.

Όταν, λοιπόν, αδελφή, ο τρίτος οφθαλμός δεν λαμβάνει μέρος, τότε κατ’ ανάλογον ποσοστόν η αντίληψις του ανθρώπου είναι εσφαλμένη!

Ο τρίτος οφθαλμός καλλιεργείται δια της καλής θελήσεως, δια ν’ αποδώση καρπούς. Η επί πέντε (5) λεπτά απομόνωσις του ανθρώπου και αυτοκριτική, είναι το μέσον καλλιεργείας του τρίτου οφθαλμού.

Κομφούκιος

Βάρος 520 g
Διαστάσεις 205 × 140 × 22 mm

Scroll to top