Τίτλος: Ιπποκράτης ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ – Α΄ Τόμος (2 Τόμοι)

ISBN: 960-85400-0-3

Σελίδες: 280

Τόμοι: 2

14.00 Τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ

Σύντομη περιγραφή του βιβλίου: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Ψυχολογία, φαρμακολογία, ιατρικό ήθος, επιστήμη, προέλευση των ασθενειών του ανθρώπου, ορισμός της ζωής, συμβουλές προς διατήρησή της, “ψυχικές” ασθένειες, ευθανασία, γήρας, κληρονομικότητα, φυλισμός,… είναι ελάχιστα μόνο από τα θέματα που θίγει το δίτομο αυτό έργο.

Ο πατέρας της ιατρικής Ιπποκράτης με τη συνεργασία εξεχόντων διδασκάλων αγγίζει το πολύ ευαίσθητο θέμα της υγείας μας και της “άδικης” συχνά μεταχείρισής της από τη σημερινή ιατρική επιστήμη… Μία επιστήμη που οφείλει να ξαναβρεί το σκοπό και την ιερότητά της επιστρέφοντας στη φύση, τους αρχέγονους πόρους της, αλλά και τις αξίες που πηγάζουν από αυτήν…

Ο Ιπποκράτης, επικεφαλής των Αοράτων Ιατρών, έρχεται σ’ επαφή μαζί μας για να θωρακίσει την υγεία μας ενάντια στους ρυθμούς της εποχής μας με ομιλίες και κείμενα, που απαντούν σε ερωτήματα σύγχρονων παθήσεων και θέτουν τα θεμέλια για μια πιο υγιή και ανθρώπινη ζωή…

Μερικά από τα περιεχόμενα

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Αι δυνάμεις του Λόγου

ΠΛΑΤΩΝ: Τι είναι ψύχωσις

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Ο όφις γνωρίζει να εκλέγη τα βότανα

ΦΑΡΑΧ: Το νόημα των νηστειών

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Τι είναι αι “ψυχικαί” ασθένειαι

ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Ο αμετάβλητος Νόμος του Πεπρωμένου

ΦΑΡΑΧ: Η ενέργεια των ροϊκών δυνάμεων

ΓΑΛΗΝΟΣ: Ειδικοί ακτινοβολισμοί

ΦΑΡΑΧ: Τα γήϊνα φάρμακα δημιουργούν παρενέργειες

ΦΑΡΑΧ: Το μυστήριον της κυήσεως

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Ο Όρκος των ιατρών είναι βαρύς

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Το φάρμακόν σας να είναι υπομονή και επιμονή

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Το πεπρωμένον είναι Βούλησις του Κυρίου

ΑΡΧΩΝ ΦΑΡΑΧ: Έχει πνεύμα το έμβρυον;

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Μοιραίον και πεπρωμένον

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Ο θείος Λόγος ως φάρμακον

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Αρτηριοσκλήρυνσις – Ρευματισμοί

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: “Το πνεύμα σας υπεύθυνον των ασθενειών σας”

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Η νεολαία και το μέτρον

ΦΑΡΑΧ: Κατηγορίαι των νόσων του πνεύματος

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Πνευματικαί θεραπείαι εξ αποστάσεως

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Η επιστήμη του υπνωτισμού

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Τα βότανα ως φάρμακον

ΗΣΙΟΔΟΣ: Η Ιατρική και η Αστρολογία

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Αι ακτινοβολίαι των αστερισμών

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Τα νεύρα και ο ύπνος

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Τα είδη των ιών του καρκίνου

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Ο Καρμικός Νόμος

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Ομοιοπαθητική

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: “Δοκιμαστικός σωλήν”

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Προς τους επίορκους και ασυνειδήτους

Αι ασθένειαι, δώρα της κακοδαιμονίας

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:

Αι ασθένειαι, αγαπητοί μου, είναι απαραίτητοι εις το ανθρώπινον γένος. Είναι ένα μέσον ποινής και εξιλεώσεως. Όταν οι περισσότεροι των ανθρώπων γίνουν ευσεβείς και εφαρμόσουν την αγάπην εις την πράξιν, τότε αύται θα εξαλειφθούν κατά μέγα ποσοστόν.

Προέρχονται αύται από τα δώρα του Κακού Δαίμονος.

Οι άνθρωποι δεν έχουν την ιδίαν ιδιοσυγκρασίαν. Ο καθείς σας έχει διαφορετικήν φύσιν εις τα ευπαθή σημεία του οργανισμού του. Δια τούτο ο ιατρός σας δεν εξετάζει το σύνολον δια να θεραπεύση την μονάδα, αλλά ερευνά την μονάδα ως σύνολον.

Τα φαρμακευτικά συγκροτήματα κατασκευάζουν άπειρα φάρμακα, δια το σύνολον· και ιδού το μέγα σφάλμα του ανθρώπου! Διότι το τυποποιημένον φάρμακον επι 90% βλάπτει και δημιουργεί νέας περιπτώσεις καταπτώσεως του οργανισμού, ως παρενεργείας, με συμπτώματα διάφορα, προς παραπλάνησιν των ιατρών.

Αι φαρμακευτικαί εταιρείαι πλουτίζουν εις βάρος της ολότητος. Τα πολλά φάρμακα είναι άχρηστα. Καταχρώνται οι ειδικοί των φαρμάκων τας γνώσεις των προς εξάπλωσιν των ασθενειών επί μεγάλου ποσοστού.

Εάν λάβωμεν 10 άτομα με την αυτήν ασθένειαν Χ και τα εξετάσωμεν με σχολαστικότητα, θα αντιληφθώμεν ότι το κάθε άτομον εξ αυτών έχει ειδικήν περίπτωσιν. Το εν έχει εξασθενημένην την καρδίαν, μη αντιληπτήν εις τον ιατρόν έστω και δια καρδιογραφήματος. Ο έτερος έχει ανεπάρκειαν ζωηρού αίματος, ο άλλος φθοράν του επιγαστρίου ή κακήν λειτουργίαν των νεφρών, του στομάχου κ.τ.λ. Δια της λανθασμένης διαγνώσεως και του ιδίου φαρμάκου δεν θεραπεύονται όλοι οι πάσχοντες, επειδή ο ιατρός εύρεν εις αυτούς την πάθησιν Χ.

Όσον η χημική βιομηχανία των φαρμάκων προοδεύει, τόσον αυξάνει ο πλούτος των Εταιρειών, ενώ αι ασθένειαι πληθύνουν. Ρίψατε εν βλέμμα εις τα νοσοκομεία διαφόρων χωρών, δια να ενημερωθήτε του τι συμβαίνει.

Εάν δώσω συνταγάς ευχρήστους εις τους πάσχοντας, αύται θα απορριφθούν ως μη επιστημονικαί. Διατί;

Διότι θα αποκλεισθούν λόγω της πολυμαθείας των επιστημόνων σας!

Εάν όμως ο ασθενής εκτελέση την συμβουλήν μου και θεραπευθή, πολύ συντόμως θα αγνοήση ότι την θεραπείαν του χρεωστεί εις την Θείαν Αρχήν, την οποίαν θεωρεί ως μη ικανήν να επεμβαίνη εκεί όπου η επιστήμη σας, δια πολλών κόπων και μόχθων έφθασεν. Ούτω οι άνθρωποι σκέπτονται με περιωρισμένον το πνεύμα, ενώ Ημείς έχομεν το ελεύθερον να γνωρίζωμεν το απόλυτον της σωτηρίας των εκεί όπου πρέπει. Δια τούτο ο Κύριος απαγορεύει να δίδωμεν εις όλους Ουρανίας συνταγάς ή συμβουλάς.

Η κάθε ασθένεια έχει το φάρμακόν της, αλλά τούτο πού ευρίσκεται; Ζητούν οι ειδικοί με τα πειράματά των και ευρίσκουν πενιχράν πρόοδον εις ελάχιστα κατασκευάσματα. Το αποτελεσματικόν και σωτήριον φάρμακόν σας είναι έμπροσθέν σας και πολύ απλούν. Επ’ αυτού του σημείου δεν είναι φωτισμένοι οι άνθρωποι, ειδ’ άλλως θα αντελαμβάνοντο το εύχρηστον δια την υγείαν των φάρμακον, πιστεύοντες μετά κατανύξεως, ότι ο Κύριος αφήκεν ελεύθερα τα δώρα της κακοδαιμονίας, αλλά και τα αντίδοτα αυτής.

Το αντίδοτον ανέλαβε να ερευνήση η επιστήμη, εάν πράγματι είναι τοιούτον και λησμονεί ότι η κάθε ανθρώπινος φύσις είναι και εις διάφορος κόσμος. Και ιδού, ο φαύλος κύκλος των εγωϊστών με τας γηΐνας γνώσεις.

Ποίος θα σώση την ανθρωπότητα από τα δηλητήρια που η επιστήμη κατασκευάζει και προσφέρει εις τους συνανθρώπους της με την πρόθεσιν να σώση αυτούς, ενώ τους έχει ως πειραματόζωα;

Ποίος τολμά εκ των ανθρώπων να ομιλήση εναντίων των σοφών της επιστήμης, όταν ούτοι έχουν ως τείχος υπερασπίσεώς των τας δυνάμεις της ιθυνούσης Αρχής του Κράτους των;

Κατά πού να στραφή ο άνθρωπος και από ποίον να ζητήση χείρα βοηθείας;

Από την Θρησκείαν; Αύτη επαναλαμβάνει τα καθιερωμένα καθήκοντα του ανθρώπου, χωρίς οι ιεροφάνται να εκτελούν τα ιδικά των, αλλ’ ούτε και οι διδάσκοντες εις ό,τι δεν πιστεύουν. Άρα η ελπίς είναι ματαία.

Πού είναι η Δύναμις του Κυρίου; Εις ποίαν κατεύθυνσιν να στραφούν, δια να εύρουν την οδόν Του;

Αδελφοί, στραφήτε προς την πίστιν του Κυρίου και αγνοήσατε πάντας τους κωμωδούς. Ζητήσατε από Αυτόν και μόνον την θείαν φώτισιν επί των αναγκών σας. Δεν θα παραλείψη να σας αποστείλη το Φως της Αληθείας, προς κατευνασμόν των πόνων και των κακοδιαθεσιών εκ των παθήσεών σας.

Εάν η Επιστήμη πρώτη έστρεφε τους οφθαλμούς της προς τον αόρατον Κόσμον της Βασιλείας του Κυρίου, πρώτη θα ελάμβανε το Φως της αληθούς γνώσεως. Αλλ’ είπομεν, ό εγωϊσμός ετύφλωσε τας γνώσεις των και εν τη προόδω της επιστήμης, ο πρόωρος θάνατος δεν δύναται να νικηθή, όταν έχη την δυνατότητα ο ασθενής να ζήση. Το απλούν τούτο σημείον της ζωής το αγνοούν οι μεγάλοι νόες και όταν το αντιληφθούν, τότε πλέον είναι αργά δι’ αυτούς και δια τους αδελφούς των.

Ανοίξατε τους οφθαλμούς και οξύνατε το πνεύμα με καρδίαν ανθρώπου και ουχί μισανθρώπου. Μη επιδιώκετε την άδοξον δόξαν, αλλά την ένδοξον και αφανή τοιαύτην, δια να αποδώσετε τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ.

Ιπποκράτης

Ο ορισμός της ζωής

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΣ:

Άρχοντά μου Φαράχ, υπάρχουν μερικοί ορισμοί του τι είναι ζωή· ποίος είναι ο ορθότερος;

ΦΑΡΑΧ: Οι άνθρωποι, αδελφέ μου, βλέπουν και αισθάνονται την ζωήν των από την πλευράν της ύλης· δια τούτο τους είναι δύσκολον να εννοήσουν το βάθος της.

Η ζωή υφίσταται όχι μόνον εις τους ανθρώπους, αλλά και εις τα ζώα, τα φυτά, ακόμη δε και εις τα ανόργανα, διότι η φύσις επιδρά επ’ αυτών, ώστε να μετασχηματίζωνται εις το σχήμα και την ουσίαν των. Πάντα δε ταύτα δεν έχουν, ως ο άνθρωπος, πνεύμα και προορισμόν θείον. Δια τούτο υφίστανται ως αναγκαία της φύσεως μέσα προς εξυπηρέτησιν του ανθρώπου.

Η ζωή έχει απώτερον σκοπόν, δια τον άνθρωπον. Είναι ένα παροδικόν στάδιον εξευγενίσεως της οντότητος. Εάν ο άνθρωπος μέχρι της ανακλήσεώς του δεν «τροχισθή» καλώς, επανέρχεται (δια της επανενσαρκώσεως) εις την υλικήν ζωήν, διά να εξακολουθήση τας σπουδάς του, μέχρι τελείας αυτού μορφώσεως. Ο ορισμός λοιπόν, της ζωής είναι ο εξής:

Η δια της ελευθέρας βουλήσεως της οντότητος καλλιέργεια του εσωτέρου της κόσμου.

Πάντα τα άλλα είναι κενοί λόγοι προς ένδυσιν της αγνοίας των.

Φαράχ

Βάρος 430 g
Διαστάσεις 205 × 140 × 16 mm

Scroll to top