Τίτλος: ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ Αναστάσιος – Μιλάνος Στρατηγόπουλος (Β΄ Έκδοση)

ISBN: 978 960 85400 3 3

Σελίδες: 85

8.00 Τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ

Σύντομη περιγραφή του βιβλίου: ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Επιβλητικό, λυρικό, υπέροχα ιστορικά τεκμηριωμένο ξέσπασμα πίστης,… το εμπνευσμένο αυτό έργο του ιστορικού και ποιητή Αναστάσιου-Μιλάνου Στρατηγόπουλου μιλάει για τα θεανθρώπινα Πάθη…

Η πορεία προς τη Σταύρωση,… οι δοκιμασίες των Παθών της Μεγάλης Εβδομάδος,… η Αρχή του τέλους… εξυψώνονται και εμβαθύνονται με το λυρισμό του συναισθήματος… Το μυστήριο και το μέγεθος της θυσίας του Υπερανθρώπου, η μυστηριακή αύρα που περιέβαλλε τον Ιησού,… οι θείες υπερκόσμιες δυνάμεις που Τον προστάτευαν ως το Μεμυημένο των μεμυημένων,… όλα βρίσκουν πια τη σωστή τους θέση μέσα στην καρδιά, το πνεύμα και την ψυχή μας ύστερα απ’ αυτό το ανάγνωσμα…

Και είναι όλα εκείνα ακριβώς που καθιστούν το σύγγραμμα αυτό στοιχείο απαραίτητο για την επίτευξη μίας ουσιαστικής ενδοσκόπησης, αλλά και κατανόησης του θείου δράματος.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ – Η ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΥΣΙΑΝ

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ – Ο ΝΥΜΦΙΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ – Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΓΙΚΗ ΩΡΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ – ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΗΣ ΤΡΑΓΙΚΗΣ ΩΡΑΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ – Η ΛΕΥΚΗ ΟΠΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Η ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΥΣΙΑΝ

 

«Ἰ­δού ὁ βα­σι­λεύς σου ἔρ­χε­ταί σοι πρα­ΰς καί ἐ­πι­βε­βη­κώς ἐ­πί ὄ­νον καί πῶ­λον, υἱ­όν ὑ­πο­ζυ­γί­ου».

(ΖΑΧΑΡΙΑΣ)

 

«Γιά τήν ψυ­χή πού ἔρ­χε­ται ἀ­πό τόν οὐ­ρα­νό, ἡ γέν­νη­σις εἶ­ναι θά­να­τος», εἶ­πε πέν­τε αἰ­ῶ­νες προ­τή­τε­ρα ὁ Ἐμ­πε­δο­κλῆς. Καί γιά τήν ψυ­χή πού πη­γαί­νει πρός τόν οὐ­ρα­νό, ὁ θά­να­τος εἶ­ναι γέν­νη­σις. Ὅ­σο πιό ὑ­πέ­ρο­χο εἶ­ναι τό πνεῦ­μα πού κλεί­νε­ται μέ­σα στή γή­ι­νη σάρ­κα, τό­σο καί με­γα­λύ­τε­ρος ὁ ἀ­γῶ­νας του γιά νά ξα­νά­βρῃ τή συ­νεί­δη­σι τῆς ἀ­πο­στο­λῆς του, γιά νά ξα­να­θυ­μη­θῇ τό προ­αι­ώ­νιο πα­ρελ­θόν του, — πού ἡ πτῶ­σις του, ἀ­πό τήν αἰ­ώ­νια ἀ­νάγ­κη τῆς κι­νή­σε­ως, ἡ ὑ­πο­τα­γή του στούς νό­μους τῶν γη­ί­νων στοι­χεί­ων, τό εἶ­χε κά­μει νά ξε­χα­στῇ — γιά νά ξυ­πνή­σῃ καί πά­λι τίς θεῖ­ες δυ­νά­μεις πού ἔ­χει ναρ­κώ­σει μέ­σα του ἡ ἐ­πί­δρα­σις τῆς σκο­τει­νῆς φυ­λα­κῆς τοῦ σώ­μα­τος τοῦ ὑ­λι­κοῦ.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ  ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

 

Ἰ­η­σοῦν τόν Να­ζω­ραῖ­ον, τα­ρα­ξί­αν τῆς κοι­νω­νί­ας, συ­νω­μό­την κα­τά­ τοῦ Καί­σα­ρος, ψευ­δο-Με­σσί­αν, ὡς διά τῆς μαρ­τυ­ρί­ας τῶν πε­ρισ­σο­τέ­ρων τοῦ ἔ­θνους του ἀ­πε­δεί­χθη, ὁ­δη­γή­σα­τε εἰς τόν συ­νή­θη τό­πον τῶν ἐ­κτε­λέ­σε­ων καί πρός ἐμ­παιγ­μόν τῆς βα­σι­λι­κῆς του με­γα­λει­ό­τη­τος, σταυ­ρώ­σα­τέ τον ἐν μέ­σῳ δύο λη­στῶν. Ὕ­πα­γε ρα­βδοῦ­χε, ἀ­πό­στει­λε τούς σταυ­ρούς».

(Ἡ ἀ­πό­φα­σις τοῦ Πι­λά­του)

 

 

Ὁ οὐ­ρα­νός ὡ­μί­λη­σε μέ τό στό­μα τῆς Ἀ­βύσ­σου· ἀ­πε­φά­σι­σε τήν θυ­σί­αν: Τό αἷ­μα ἔ­πρε­πε νά χυ­θῇ, ὁ Πό­νος ἔ­πρε­πε νά θρι­αμ­βεύ­σῃ γιά τήν ἀ­νύ­ψω­σιν τῶν ἀν­θρω­πί­νων πλα­σμά­των τοῦ γη­ί­νου κύ­κλου τῆς κο­σμι­κῆς ἐ­ξε­λί­ξε­ως. Οἱ γι­γάν­τιοι ἐ­κτε­λε­σταί τῆς δη­μι­ουρ­γι­κῆς Θε­λή­σε­ως, τά οὐ­ρά­νια Ἐ­λοχίμ, πα­ρέ­λα­βον προ­σω­ρι­νῶς ἀ­πό τή νύ­χτα τῆς ἀ­γω­νί­ας τοῦ Κή­που, ὅ­λες τίς θεῖ­ες δυ­να­μι­κό­τη­τες τοῦ ἐν­σαρ­κω­μέ­νου Θε­οῦ, γιά νά τοῦ τίς ἐ­πι­στρέ­ψουν σέ λί­γες ὧ­ρες, καί ἄ­φη­σαν τόν Κα­τά­δι­κον Ὑ­πε­ράν­θρω­πον νά βα­δί­σῃ πρός τό ἐ­ξυ­ψω­τι­κόν μαρ­τύ­ριον – τήν σφρα­γῖ­δα τῆς ἀ­να­πλα­στι­κῆς ἀ­πο­στο­λῆς του. Τόν ἐ­θω­ρά­κι­σαν μό­νον μέ τήν ἀ­πά­θειαν καί τόν ἄ­φη­σαν ἀ­νά­με­σα στήν ἄ­γρια τρι­κυ­μί­α τῶν πα­θῶν. Ὁ οὐ­ρα­νός ἔ­κλει­σε προ­σω­ρι­νά, γιά ν’ ἀ­νοί­ξῃ καί πά­λι λαμ­πρό­τε­ρος μέ τό κλει­δί τοῦ Πό­νου…

Βάρος 145 g
Διαστάσεις 205 × 140 × 7 mm

Scroll to top