Τίτλος: ΟΜΗΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ (Γ΄ Έκδοση)

ISBN: 9 789607 874306

Σελίδες: 344

15.00 Τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ

Σύντομη περιγραφή του βιβλίου: ΟΜΗΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ

Με τη γλυκύτητα και τη σαφήνεια του λόγου του, …ο Όμηρος – η μεγάλη αυτή «πατρική» μορφή των αρχαιοελληνικών χρόνων – εκπέμπει μεταθανατίως σοφία εκ του Επουράνιου Βασιλείου… Το αποκαλούμενο “Ευαγγέλιο του Ουρανού” αποτελεί μια πνευματική κληρονομιά για ολόκληρη την ανθρωπότητα…

Μέσα από τις 201 διδασκαλίες του, το σύγγραμμα αυτό άπτεται ποικίλων διαφορετικών θεμάτων, όλων απαραίτητων για την εξέλιξη – ψυχής τε και πνεύματος – του ατόμου…

Ως ένα γνήσιο πνευματιστικό έργο δίνει απτές εικόνες του τι εστί Πνευματικός Κόσμος,… σαφείς για πρώτη φορά απαντήσεις αναφορικά με τον απώτερο σκοπό της γήινής μας ενσάρκωσης,… κατευθύνσεις και διευκρινήσεις για τα ιερά χρέη του ανθρώπου έναντι του Πνευματικού Βασιλείου των Ουρανών αλλά και των συνανθρώπων του, προετοιμάζοντάς μας έτσι κατάλληλα για τη μέλλουσα Ουράνια ζωή μας…

Ο Όμηρος σπεύδει να εξηγήσει σημεία παρερμηνευμένα τόσο από την αρχαιότητα όσο και στις μέρες μας,… ενώ αποσαφηνίζει πλήρως ζητήματα, όπου και η επιστήμη ακόμη αδυνατεί να φτάσει στην Αλήθεια.

Μερικά από τα περιεχόμενα

 • Ο άνθρωπος είναι το μεγαλύτερον Μυστήριον της Δημιουργίας
 • Περί Αγγέλων και Φυλάκων Αγγέλων
 • Χρόνος και διάστασις
 • Φως και σκότος
 • Ζωή και θάνατος
 • Αναζήτησις της αληθούς θρησκείας
 • Η κάθαρσις του πνεύματος και ο Δημιουργικός Λόγος
 • Η τέχνη εις τον λόγον του Πονηρού
 • Η τιμωρία των οντοτήτων εν τη Γη και εν τω Ουρανώ
 • Η ατραπός της ζωής
 • Τι ονομάζεται Πηγή της Δημιουργίας
 • Τι σημαίνει προσευχή και ποία τα αποτελέσματά της
 • Ποίος είναι το μήλον της Έριδος
 • Μη κρίνετε τας ανθρωπίνους οντότητας από την διασημότητά των εν τη Γη
 • Όλα τα φυσικά φαινόμενα έχουν τον λόγον των
 • Η Παραψυχολογία παρερμηνεύει τον Πνευματισμόν
 • Ο Ζων Λόγος
 • Η ώρα της σιωπής και η ώρα του λόγου
 • Το συμβολικόν και ουσιαστικόν μέρος της Αγίας Γραφής
 • Οι άνεμοι του Κυρίου
 • Το δρομολόγιον της αποδημίας

Η σημασία του μέτρου

Το μέτρον είναι η βάσις της ανθρωπίνου ζωής.

Το μέτρον δεν αδικεί, δεν καταχράται, δεν μισεί.

Το μέτρον είναι αγάπη της ισορροπίας.

Το ρητόν «Παν μέτρον άριστον» δεν ελέχθη ως σχήμα λόγου, αλλ’ ως πραγματική αποκάλυψις του Θείου Φωτός εις τον άνθρωπον του πνεύματος και του συλλογισμού.

Ποίησις άνευ μέτρου δεν έχει αρμονίαν· και μουσική στερουμένη του μέτρου, παρηχεί. Άρα, το μέτρον οφείλετε να το έχετε ως γνώμονα των πάντων.

Φαντασία έξαλλος δεν έχει μέτρον, αλλά παραφροσύνην.

Επιμονή επί μιας ιδέας ή εσφαλμένης παραδόσεως, δημιουργεί τον φανατισμόν, όστις παρασύρει τον άνθρωπον από του ορθού εις την οπισθοδρόμησιν και τον μεταβάλλει από ήρεμον εις παράφρονα αρνητήν της αληθείας και πολέμιον της αγάπης.

Μη παραμελείτε το μέτρον. Όλα τα εν μέτρω γενόμενα είναι ακριβή· πέραν αυτού καλλιεργείτε χάσματα, τα οποία σας οδηγούν προς την ανεπανόρθωτον άβυσσον.

Η αξία του μέτρου είναι ανεκτίμητος θησαυρός του ανθρώπου.

Όταν μεταχειρίζεσθε εις τας πράξεις σας δύο μέτρα και δύο σταθμά, τούτο λέγεται «απάτη» και τιμωρείται από την Θεότητα. Ναι μεν μεταχειρίζεσθε την λέξιν «μέτρον», αλλ’ υπό άλλην απατηλήν μορφήν. Δηλαδή, εμπαίζετε δια του ελαστικού μέτρου τους αδελφούς σας και αδιαφορείτε δια την συνείδησίν σας, η οποία φέρει εξ ολοκλήρου το βάρος των κακών σας πράξεων, ώστε εν τω Κριτηρίω αυτή αύτη να υποδείξη εις το πνεύμα σας τα σφάλματα.

Το βάρος του πνεύματος φέρει η ψυχή (η συνείδησις), εις δε τους Ουρανούς ελαφρούται, διότι μεταβιβάζει αυτό εις τους ώμους του πνεύματος, το οποίον μη δυνάμενον να απαλλαγή της πιέσεως, θλίβεται και πάσχει τόσον, όσον δεν δύνασθε να το φαντασθήτε.

Το καλόν και αγαθόν είναι χρέος σας ιερόν να πράττετε, ουχί όμως και πέραν του μέτρου, διότι αντί ευγνωμοσύνης θα σας ανταμείψη ο άνθρωπος δια της αχαριστίας, και η τυραννία του πνεύματός σας θα είναι διπλή. Η μεγάλη καλωσύνη εξαντλεί την αγαθότητά σας και ενισχύει το κακόπιστον πνεύμα της ανθρωπίνου ανταρσίας.

Δίδεις χείρα βοηθείας εις τον εχθρόν σου. Καλώς πράττεις, μέχρις ωρισμένου βαθμού· πέραν αυτού ενισχύεις την κακίαν του, ουχί μόνον προς εσέ, τον ευεργέτην του, αλλά και τους αδελφούς αυτού.

“Μόνον δια του τρόπου μου”, θα είπη ο κακόβουλος, “κατορθώνω να επιβάλλομαι και να με φοβήται ο έναντί μου”. Δια να μη σας εκμεταλλευθούν οι τοιαύτης φύσεως άνθρωποι, οι οποίοι δυνατόν να βλάψουν πολλούς εκ των αδελφών των, όπου πηγαίνετε και όπου ευρεθήτε, κρατείτε μαζί σας, απαραιτήτως, το μέτρον.

Το απόλυτον δεν υφίσταται εις την Γην, αλλ’ ούτε και εις τας χαμηλάς ψυχάς του Ουρανού. Το απόλυτον είναι ουτοπία· η λέξις έχει έλξιν παραπλανητικήν εις τους αφελείς. Το απόλυτον ως αξία του Καλού και Αγαθού, μεταδίδει δια της μικράς του δόσεως την ενέργειάν του εις τους ανθρώπους του μέτρου.

Είναι πράγματι λυπηρόν, να μη αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος την θείαν γνώσιν, η οποία εκπέμπεται προς όφελός του. Ημείς πράττομεν το χρέος μας· εάν μερικοί εξ υμών θέλουν να αγνοούν το μέγεθος της καλωσύνης του Θείου, τούτο είναι κακόν της κεφαλής των.

Άνθρωποι οι οποίοι στερούνται του μέτρου, οδηγούνται από πονηρά πνεύματα και τις γνωρίζει πού δυνατόν να φθάσουν, δια να τιμωρηθούν επαξίως.

Η αρμονία της ζωής είναι μέτρον, όπως και αι αλλεπάλληλοι της φύσεως ενέργειαι.

Το μέτρον εναρμονίζει την ζωήν εν τω πνεύματι και τη ψυχή. Το μέτρον συγκρατεί τα πάθη και καθορίζει το ορθόν. Το μέτρον δίδει έλξιν εις την μουσικήν, και το μέτρον συντηρεί το κάλλος της γυναικείας έλξεως.

Τι σημαίνει προσευχή και ποία τα αποτελέσματά της

Προσευχή με κατάνυξιν σημαίνει, ότι επικαλούμαι την ευχήν του Θείου προς κατευόδωσιν της επικλήσεώς μου.

Η προσευχή είναι συστημένη αναφορά του πιστού προς την Διοικούσαν Αρχήν του Επουρανίου Βασιλείου. Είναι η προσευχή το μόνον μέσον που συνδέει τον πιστόν με την Θεότητα

Εάν θελήσουν οι άνθρωποι να εξετάσουν και να αναλύσουν την δύναμιν της προσευχής, ουδέποτε θα δυνηθούν να αντιληφθούν το θαύμα τούτο της συνεννοήσεως. Όχι μόνον δεν ψηλαφίζεται, αλλ’ ούτε και υπόκειται εις επιστημονικήν εξέτασιν.

Εάν, άνθρωπε, πιστεύεις εις το Θείον και ακολουθείς κατά γράμμα τας οδηγίας του Ουρανού, έσο βέβαιος, ότι η προσευχή σου εισηκούσθη από τον Θεόν και θα σου απαντήση εν καταλλήλω καιρώ. Εάν όμως δεν πιστεύεις εις την δυνατότητα της δεήσεώς σου, τότε μη αναμένεις την βοήθειαν του Θείου, εφ’ όσον δεν έχεις πίστιν και εμπαίζεις τον εαυτόν σου.

Η προσευχή διαιρείται εις τέσσαρας κατηγορίας. Είναι δε αύται αι εξής:

1ον) Προσευχή εκ φόβου.

2ον) Προσευχή εξ ανάγκης.

3ον) Προσευχή εκ συνηθείας.

4ον) Προσευχή εκ πίστεως και ευλαβείας. Αύτη ονομάζεται προσευχή εκ συνειδήσεως.

1ον) Προσευχή εκ φόβου.

Η προσευχή αύτη συνήθως εκπέμπεται από τους αδυνάτους χαρακτήρας. Καθ’ ην στιγμήν πιέζονται εκ του φόβου, ασυναισθήτως, συνδέει η ψυχή το πνεύμα των με την Θεότητα, δια να ενθυμηθούν, ότι τον φόβον μόνον η Θεότης εξουδετερώνει. Οι άνθρωποι αυτού του είδους, την προσευχήν χρησιμοποιούν μόνον όταν ευρίσκονται εν κινδύνω.

2ον) Προσευχή εξ ανάγκης.

Εφ’ όσον εις τον άνθρωπον όλα βαίνουν καλώς εις την ζωήν του, λησμονεί την προσευχήν ως σύνδεσμόν του μετά του Θείου και την θεωρεί πάρεργον. Όταν όμως του συμβεί κάτι το φοβερόν, τότε αναγκάζεται να ομολογήση την ενοχήν του και να προσεύχεται με δέος. Εάν η Θεότης τον βοηθήση και επανεύρη την γαλήνην του, πάλιν λησμονεί την προσευχήν, ως μεσολαβήσασαν υπέρ αυτού. Ο χαρακτήρ αυτών των ανθρώπων είναι επιπόλαιος.

3ον) Προσευχή εκ συνηθείας.

Η προσευχή αύτη λέγεται, διότι ο άνθρωπος συνήθισε να την λέγη χωρίς να αντιλαμβάνεται τι λέγει. Θεωρεί δε αυτήν απαραίτητον και την απαγγέλλει χωρίς κατεύθυνσιν και συναίσθησιν. Ούτοι είναι οι μηχανικοί άνθρωποι της συνήθειας και ουχί της εκτελέσεως του ιερού σκοπού των.

4ον) Προσευχή εκ πίστεως και ευλαβείας. Αύτη ονομάζεται προσευχή εκ συνειδήσεως.

Η προσευχή αύτη λέγεται «εκ συνειδήσεως», διότι ο άνθρωπος διαισθάνεται την δύναμιν της προσευχής ως και την ενέργειαν αυτής. Ελάχιστοι είναι εκείνοι, οι οποίοι προσεύχονται κατ’ αυτόν τον τρόπον. Ούτοι οφείλουν πρωτίστως να έχουν την καρδίαν των καθαράν, το πνεύμα των αγαθόν, και αι πράξεις των να ανταποκρίνονται προς τον θείον σκοπόν.

Η προσευχή, όταν ψιθυρίζεται προς την Ανωτάτην Αρχήν, να προσηλώνεσθε εις Αυτήν και ουδεμία άλλη σκέψις να ενοχλή το πνεύμα σας.

Ο Θεός πολλάκις δεν απαντά άμεσα· δια τούτο πρέπει να έχετε το χάρισμα της υπομονής. Οι λόγοι της μη αμέσου απαντήσεως του Θεού προς υμάς είναι πολλοί. Δυνατόν να απαντήση και εμμέσως, αρκεί υμείς να έχετε την πρόνοιαν ταύτην.

Η προσευχή ανακουφίζει την οντότητα, αναγεννά εις αυτήν ελπίδας χρυσής ζωής, φωτίζει το πνεύμα και ανυψώνει το σθένος της ψυχής σας.

Η προσευχή είναι ο μυστικός κρίκος Θεού και ανθρώπου.

Ο Θεός είναι προσευχή.

Βάρος 535 g
Διαστάσεις 205 × 140 × 22 mm

Scroll to top