Τίτλος: ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΥΣΤΩΝ (Β’ Έκδοση)

ISBN: 9 789607 874313

Σελίδες: 232

13.00 Τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ

Σύντομη περιγραφή του βιβλίου: ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΥΣΤΩΝ

Από τον Κομφούκιο έως τον Μωυσή και από τον Πυθαγόρα έως τον Όμηρο,… το έργο αυτό μας φέρνει σ’ επαφή με τις μεταθανάτιες διδασκαλίες μερικών από τους μεγαλύτερους μύστες της Ανθρωπότητας…

Το αληθινό νόημα της έννοιας της Αγάπης,…η ένωση των θρησκειών,… η σύνθεση της τριαδικής θεότητας,… το χρέος του ανθρώπου προς τον αδελφό του,… άγραφες αρχές του σύμπαντος κόσμου και οι ελλείψεις στις εντολές του Μωυσή,… οι Μύστες της Ατλαντίδας και τα Ελευσίνια Μυστήρια,… το Δαιμόνιο του Σωκράτη και η καταγωγή των Αρχαίων Ελλήνων,… ο Μωάμεθ ως άνθρωπος και οι αρχές του Βουδισμού…

Απαντήσεις από τον Πνευματικό Κόσμο σε ερωτήματα που δεν έχουν πάψει ν’ απασχολούν το σύγχρονο άνθρωπο και που εκτείνονται τόσο σε κοινωνικά και θρησκευτικά θέματα, όσο και σε επιστημονικά, αλλά και ανέκαθεν φιλοσοφικά.

Μερικά από τα περιεχόμενα

 • ΤΣΙΝ – ΛΑΙ – ΣΕΚ: Η πνευματική κατάστασις εις την Κίναν
 • ΦΑΡΑΧ: Ποίος είναι ο Άρχων Φαράχ
 • ΜΩΧΑΜΕΤ ΑΛΗ ΤΣΙΓΚΙΝ: Ομιλία αγνώστου Άραβος
 • ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Η Μαντεία
 • ΣΟΛΩΝ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ: Περί των μυστών της Ατλαντίδος
 • ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ΣΥΡΕ: Ο Ιησούς δεν ήτο μόνον Μύστης
 • ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ Ο ΤΥΑΝΕΥΣ: Ο Θείος Φωτισμός είναι το άπαν
 • ΒΑΒΑΖΙ: Η ενότης των Θρησκειών
 • ΣΡΙ ΓΙΟΥΚΤΕΣΒΑΡ: Το έργον των Γκουρού εν τη Γη
 • ΛΑΧΙΡΙ ΜΑΧΑΣΑΓΙΑ: Περί της λέξεως “Μάντρα”
 • ΓΚΟΤΑΜΑ ΒΟΥΔΔΑΣ: Την αλήθειαν εύρον εντός εμού
 • ΟΒΙΔΙΟΣ: Το βάθος της ελληνικής μυθολογίας
 • ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Επίδρασις της μέλαινας φωτίσεως επί των διανοουμένων
 • ΒΑΒΑΖΙ: Η εξέλιξις της ζωής
 • ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: Ερμηνεία των συμβόλων του Ναού των Δελφών
 • ΦΑΡΑΧ: Ποίοι είναι οι ψευδοπροφήται που αναφέρει η Γραφή
 • ΓΙΟΓΚΑΝΑΝΤΑ: Παρουσιάζομαι ως Χριστιανός
 • ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ: Προρρήσεις ή προφητείαι μη επαληθεύσασαι
 • ΦΑΡΑΧ: Ερμής Τρισμέγιστος – Θεοσοφία
 • ΣΑΡΟΓΙΑΝ: Ο Πνευματικός Κόσμος σας δίδει το φως της Αποκαλύψεως

Ελατήρια που παρεμποδίζουν την εξέλιξίν σας

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ: Αδελφοί μου, όταν μερικοί εξ υμών είναι πιστοί και ευσεβείς προς τον Κύριον, τούτο δεν σημαίνει ότι είσθε άξιοι του Πνευματικού Κόσμου. Ο φιλάργυρος, ο άσωτος, ο εγωϊστής, ο πικρόχολος, ο ανοητεύων και λοιποί, πολλάκις έχουν πίστιν και δεικνύουν ευσέβειαν προς τα Θεία, δεν έχουν όμως ανθρωπισμόν.

Ο Δημιουργός δεν τους απέστειλε πάντας αυτούς εις την Γην δια να Τον υμνούν χωρίς να γνωρίζουν το διατί, αλλά δια να εγκύψουν όλοι των εις τα βάθη του ιδίου των κόσμου και να αντιληφθούν ότι εντός των έχουν σπινθήρα Θείον, μετά του οποίου δύνανται να συνεννοηθούν όταν ευρίσκονται μεμονωμένοι εν πλήρει ηρεμία, και με διαλογισμούς προσπαθήσουν να έλθουν εις επικοινωνίαν μετά του αγνώστου κόσμου των, ήτοι δια μέσου της συνειδήσεως εις το υποσυνείδητον.

Εάν δε καλλιεργήσουν καθημερινώς, με κόπον και μόχθον, την σύνδεσιν ταύτην, τότε θα δύνανται εις τας απορίας των να λαμβάνουν απαντήσεις, που ποτέ δεν εφαντάσθησαν, και να λέγουν: “Εγώ το εσκέφθην; Είναι ιδικαί μου αι εξηγήσεις αύται; Μα, πώς κατώρθωσα να διεισδύσω στο βάθος της Γνώσεως και να αντλήσω θεμελιώδεις οδηγίας, προς ανύψωσιν του πνεύματός μου και ανάπτυξιν του ψυχικού μου σθένους;”.

Και όμως, αγαπητοί μου, εκείνος όστις έχει θέλησιν να παραμερίση όλα τα προσκόμματα της Γης σας και να αφοσιωθή επί 10/λεπτον καθημερινώς, και προπαντός τας νυκτερινάς ώρας, εις την εξερεύνησιν του εαυτού του, αναζητώντας το άλλο “εγώ” του (χωρίς τούτο να ονομάζεται “εγώ”), τότε συνδέεται αυτομάτως με το υποσυνείδητον και αναλόγως της αποκτειθείσης εξελίξεώς του, το υποσυνείδητον θα τον οδηγήση δια μέσου όλων αυτών των άλύτων προβλημάτων και προσκομμάτων, εις τον ελεύθερον κόσμον του ψυχικού μεγαλείου και της πνευματικής ανατάσεως, ώστε να δύναται άμεσα να λύη τα πλέον περίπλοκα, ακόμα και άγνωστα προβλήματα της φαντασίας του.

Βεβαίως, ο τρόπος αυτός δεν είναι τόσον εύκολος, διότι «κόποις κτώνται τα καλά». Εάν δεν κοπιάσης, δεν δύνασαι να γευθής την γλυκύτητα του κόπου και μόχθου σου. Μη νομίσης ότι όλοι οι νεώτεροι των Ινδιών Γιόγκι είναι εις θέσιν να εύρουν αυτό, που σας υποδεικνύω πως σεις δύνασθε να το αποκτήσετε. Διότι εάν οι σοφοί ούτοι της Άπω Ανατολής είχον πράγματι συναίσθησιν του Καλού, ως διδάσκουν, και της αποφυγής του Κακού, ως λέγουν, η χώρα των δεν θα έμενε η πλέον υπανάπτυκτη του Κόσμου. Άρα κάτι άλλο συμβαίνει εκεί.

Αρέσκονται οι σοφοί των να παίζουν με τας λέξεις. Να φημίζουν την γνώσιν των και να αδιαφορούν τελείως διά τον πληθυσμόν, ήτοι τους αδελφούς των, τους οποίους αφήκαν τελείως εις την άγνοιαν και την μόρφωσιν του σκότους.

Εις ταχυδακτυλουργός θαυμάζεται από πάντας. Ειπέτε μου όμως, τι το καλόν προκύπτει εκ του ταχυδακτυλουργού; Και εις τους λόγους υπάρχουν ταχυδακτυλουργοί και το αποτέλεσμα είναι μηδέν.

Και οι ανόητοι του Δυτικού πολιτισμού, αντί να ωφεληθούν από τα διδάγματα της Καθαράς Γνώσεως, θαυμάζουν τους ταχυδακτυλουργούς του λόγου των Ινδιών. Και ειπέτε μου, οι θαυμασταί ούτοι τι αποδίδουν εις την κοινωνίαν των, όταν λόγους θαυμάζουν και τα έργα αγνοούν;

Άρα, εξ υμών εξαρτάται να εξελιχθήτε και να φθάσετε εις όσον το δυνατόν υψηλότερα, ιδανικώτερα της γνώσεως και της πράξεως έργα, φωτιζόμενοι από τον ενδόμυχον φάρον του υποσυνειδήτου σας, με οδηγόν την συνείδησιν και με την ευλογίαν του Πνευματικού Κόσμου.

Πλούταρχος

Γνώσις και γνώσεις

ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ: Από παναρχαιοτάτων χρόνων, εκείνοι οι οποίοι ησχολήθησαν με τον εσωτερισμόν, ήσαν οι περίφημοι Ιερείς των Ινδικών θρησκειών. Σήμερον η μέθοδος της σωματικής και εσωτερικής αυτών ευκαμψίας, είλκυσε τον κόσμον του πνεύματος και όλοι οι καταγινόμενοι με την μάθησιν των Γιόγκι, απολαμβάνουν τα Μυστήρια των Αρχόντων.

Τι, όμως, είναι τα Μυστήρια ταύτα και εις τι θα ωφελήσουν τον άνθρωπον; Ιδού το μέγα ερώτημα! Εάν πράγματι αι ασκήσεις αυτών περιείχον δόσιν ανθρωπισμού, σήμερον αι Ινδίαι θα εκράτουν τα σκήπτρα του κόσμου. Ενώ, αντιθέτως, εις την χώραν ταύτην, όπου η Γνώσις ανυψώθη εις το κορύφωμα του Μυστηρίου, ο πληθυσμός της Χώρας ταύτης, λέγω, ότι ευρίσκεται εις το έρεβος της πνευματικής του καταπτώσεως. Διότι, αδελφοί, σκοπός του ανθρώπου δεν είναι να αποφεύγη τον κοινωνικόν βίον και να μυσταγωγείται υπέρ της σωτηρίας της εαυτού ψυχής, αλλά των αδελφών του!

Ωραία τα διδάγματα· είναι όμως σπόροι άνευ καρπού! Πολλοί εκ των Δυτικών σοφών, μιμούνται τους μυστικιστάς των Ινδιών ανωφελώς. Διάφοροι αιρέσεις και συστήματα αντιγράφουν ο εις τον άλλον και προσπαθούν να ελκύσουν πιστούς, χωρίς ουδένα θετικόν σκοπόν. Θαυμάζουν όλοι την γνώσιν του Εσωτερισμού, αλλά δεν γνωρίζουν την απλήν και φωτεινήν Γνώσιν της Θείας Χάριτος, η οποία είναι η μόνη που οδηγεί τον άνθρωπον της πίστεως και της καλής θελήσεως εις τον ακριβή στόχον του Φωτός μας.

Υπάρχει σύγχισις εις τας γνώσεις, σύγχισις πνευματική, που στρεβλώνει τας ενεργείας σας και αντί να υψώνεσθε εις το Υπέρτατον Φως της Δημιουργίας, κατέρχεσθε εις το έρεβος της Αντιπάλου Γνώσεως. Υπάρχουν ευσεβείς που διψούν διά μάθησιν. Δυστυχώς, συνελήφθησαν εις τον ιστόν της Αράχνης και δεν δύνανται εξ αυτού να εξέλθουν, προπαγανδίζοντες περί νέου και θείου φωτός, χωρίς να έχουν ιδίαν αντίληψιν πού βρίσκονται και τι ακολουθούν.

Ομιλούν περί του Κυρίου ως μέλους της Εταιρείας των, και περί του Έργου Του ως συνέχειαν των παλαιών εκείνων συστημάτων, περί δυνάμεως του Καλού και του Κακού. Αι Άγιαι Γραφαί σαφώς ωμίλησαν περί του όλου Έργου του Κυρίου· και εάν εις σημεία τινά δεν διευκρίνησαν δια τους Επιστήμονας τον λόγον, τούτο είχε σκοπιμότητα δια την εποχήν εκείνην. Σήμερον, όμως, οποιοδήποτε σημείον της Γραφής είναι σκοτεινόν διά τον ερευνητήν, η Θεία Χάρις του Κυρίου είναι είς θέσιν να σας δώση την πρέπουσαν εξήγησιν, δια μέσου του Φωτός της Αληθείας, ήτοι του Παρακλήτου, αρκεί δια του σεβασμού και της πίστεως να ζητήσετε εξ Αυτού το Φως Του.

Μη πλανάσθε εντός των ωραίων και ακατανοήτων εις την ουσίαν λόγων των μεγαφώνων της εσφαλμένης γνώσεως. Εγώ, ο Κομφούκιος, διαβεβαιώ εις πάντας, ότι Εις είναι ο Κύριος και Άρχων του Πνευματικού Κόσμου, ο Χριστός, Όστις δικαίως ωνομάσθη υπό των ανθρώπων, κατά θείαν έμπνευσίν των, ΥΙΟΣ του ΘΕΟΥ.

Όσοι κατακρίνουν τον τρόπον δια του οποίου εθεμελίωσε την Σοφίαν της Θρησκευτικής Αρχής Του, είναι κατακριτέοι, ουχί από τους ανθρώπους, αλλά από αυτήν ταύτην την Αρχήν του Πατρός Πάντων Ημών.

Ο Κύριος Ημών Ιησούς Χριστός υπήρξεν άνθρωπος ως και εσείς, με το διακριτικόν, ότι ήτο απεσταλμένος εξ Ουρανού με Θείαν Ισχύν Ψυχικού Σθένους. Ουδείς εκ των ανθρώπων θα διαμφισβητήση τους λόγους μου, όταν ευρεθή ενώπιον της Παντοδυναμίας Του! Αλλά τότε θα είναι αργά, δι’ όσους σκοπίμως δεν Τον παρεδέχθησαν.

Εάν καλλιεργήσετε τον ψυχικόν σας κόσμον δια παντοίων μέσων, με την πίστιν προς Αυτόν, τότε θα εξακριβώσετε μόνοι σας την αλήθειαν ταύτην.

Ο ΚΥΡΙΟΣ είναι η Αρχή και το Τέλος της γηίνης ζωής σας!

Κομφούκιος

Βάρος 360 g
Διαστάσεις 205 × 140 × 15 mm

Scroll to top