Τίτλος: Ορφέως ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ (Β΄ Έκδοση)

ISBN: 960-7874-08-0

Δευτερεύον ISBN: 978-960-7874-08-5

Σελίδες: 117

12.00 Τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ

Σύντομη περιγραφή του βιβλίου: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ

Συμπληρώνοντας τη σπουδαιότητα του μύθου μέσα στο χρόνο, ο αρχαίος ποιητής και μύστης Ορφέας για πρώτη φορά αποσαφηνίζει βασικά σημεία συμβολισμού, έτσι όπως αυτά βρίσκονται μέσα στο μυστηριακό χώρο της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, αφού σ’ αυτή συναντώνται θεμελιώδεις αλήθειες της Θείας Αρχής…

Μερικά από τα περιεχόμενα

Κεραυνός του Διός ο Λόγος

Αι κατακτήσεις του Διός

Η Αθηνά συμβολίζει την βαθείαν γνώσιν

Ο Ερμής σύνδεσμος Ουρανού και Γης

Ο συμβολισμός της Αφροδίτης

Ο Ήφαιστος και η χωλότης του – Η θεά Εστία

Η άγνωστος όψις της Αλήθειας – Χάρων και Διόνυσος

Μετεμψύχωσις – Δήμητρα και Περσεφόνη

Τα Ελευσίνια Μυστήρια

Ο Ηρακλής και οι 12 άθλοι του

Μίνως και Πασιφάη – Ο συμβολισμός του Θησέως

Μαντεία – Πυθία

Λάιος – Ιοκάστη – Οιδίπους

Ο Ηρακλής και οι άθλοι του

Ο Ηρακλής έχει εις το ενεργητικόν του πολλούς άθλους. Ημείς θα ερμηνεύσωμεν τους 12 γνωστούς εις πάντας άθλους του, τους οποίους υπέβαλεν εις αυτόν ο Ευρυσθεύς.

Ο βασιλεύς ούτος (Ευρυσθεύς) συμβολίζει την κακήν και τυραννικήν Διοίκησιν και ο Ηρακλής τον λαόν. Η κακή Διοίκησις των ανθρώπων δεν συμπαθεί τον λαόν εκ του οποίου τροφοδοτείται ζωήν, αλλά συνάμα φοβείται και την οργήν του, ήτις εις έξαψιν παράφορον είναι άλογος.

1ον. Ο Λέων της Νεμέας

Δια να εξασθενήσουν τας δυνάμεις του λαού, οι κακοί άρχοντες μηχανεύονται να του αφαιμάξουν τας δυνάμεις του, δια να είναι υποταγμένος εις την διάταξιν της ανομικής των εξουσίας. Ούτω, αποστέλουν τον Ηρακλήν να φονεύση τον Λέοντα της Νεμέας και να απαλλάξη τους πολίτας από τον κίνδυνον να τους κατασπαράξη.

Εις την εποχήν καθ’ ην διαδραματίζεται ο πρώτος τούτος άθλος, οφείλετε να γνωρίσετε, ότι τοιούτος αδιάβλητος από τα τόξα Λέων δεν υπήρξεν, αλλά κακοποιόν στοιχείον τεραστίας ισχύος εκ της πατρίδος των λεόντων. Πώς ευρέθη εις την ελληνικήν γην; Ευκολώτατον, δια μέσου της Αιγύπτου. Η σχεδία του εναυάγησεν πλησίον των ελληνικών ακτών.

Ο τύπος ούτος είχεν υπερφυσικάς δυνάμεις και δεν ήρχετο εις επαφήν μετ’ ουδενός. Κατεσπάραζεν ως λέων τα θύματά του και επροξένει μεγάλας ζημίας. Εκλεκτή ομάς του λαού, τον κατεδίωξεν, τον συνέλαβεν και ως θηρίον τον εφόνευσεν, απαλλάξας ούτω τον τόπον εκ του ανθρωπομόρφου θηρίου, του ονομασθέντος “Λέων της Νεμέας”.

2ον. Λερναία Ύδρα

Προσέξατε το είδος του τέρατος αυτού. Ζει εις τα έλη και έχει εννέα κεφαλάς. Εάν αποκόψης την μίαν, φυτρώνουν αμέσως δύο νέαι κεφαλαί. Η κεντρώα είναι αθάνατος.

Εις τον άθλον αυτόν, όστις είναι ο μεγαλύτερος πάντων των άλλων, ο Ηρακλής είχεν την ανάγκην και της βοηθείας συντρόφου, του Ιολάου.

Η ονομασία του συντρόφου του είναι σύνθετος, σημαίνει τον εκ του λαού εκτοξευόμενον ιόν *.

Λερναία Ύδρα είναι ο εγωισμός. Τον εγωισμόν δεν δύνασαι να αποβάλης άνευ της βοηθείας συντρόφου.

Ο εγωισμός υφίσταται εντός των ελών του σώματος, όπου παντοία δηλητήρια συντηρούν αυτόν. Κόπτεις την μίαν κεφαλήν του, να μην είσαι αλαζών, φυτρώνουν δύο κεφαλαί, της ζήλειας και του φθόνου. Εάν επιχειρήσης εκ νέου να τας αποκεφαλίσης, θα φυτρώσουν η κακία και η μοχθηρία με την συκοφαντία και την διαβολή. Ο εγωισμός φθάνει από το παράπονον μέχρι του εγκλήματος, από της βουλημίας μέχρι της κλοπής και από του ψεύδους μέχρι ανοσιουργήματος.

Όταν ο εις σύντροφος αποκόπτει τον ένα κλάδον του εγωϊσμού ή την κεφαλήν, ο έτερος σύντροφος καυτηριάζει αυτήν. Και εάν όλας τας κεφαλάς εκκαθαρίσης του εγωισμού, παραμένει εντός σου η αθάνατος κεφαλή της Λερναίας Ύδρας, ναρκωμένη, ζωντανή πάντα, δια να σε εκπλήξη εις στιγμήν που δεν την ανέμενες. Όσον και εάν ο άνθρωπος πεισθή ότι δεν έχει ίχνος εγωϊσμού και επιμένει επί αυτού, ψεύδεται, και το πρώτον τούτο ψεύδος αρκεί δια να δώση ισχύν εις τας δυνάμεις του Εγωισμού του.

Ο Ηρακλής την κεντρικήν και αθάνατον κεφαλήν της Λερναίας Ύδρας έθαψεν εντός της Γης, δια να μη φαίνεται, όπως και ο κοιμώμενος εγωισμός μας παραμένει θαμμένος εντός της σωματικής μας ατμοσφαίρας αθέατος. Η αθάνατος εκείνη κεφαλή της Λερναίας Ύδρας κρυφίως μετέδωσεν εις το ανθρώπινον γένος τον απεχθή εγωισμόν.

Ο εγωισμός φανατίζει και ο φανατισμός προκαλεί την εχθρότητα, την κατηγορίαν, τον θυμόν, τον πόλεμον. Όλα τα κακά του πνεύματος προέρχονται από τον εγωισμόν. Είναι η καταστρεπτική πυρκαγιά του οικοδομήματός σας.

Ορφέας

* Σημείωση του Εκδότη: Η λέξη “ιός” εδώ σημαίνει “βέλος” και όχι “δηλητήριο”

Ο μύθος είναι είδος συμβολισμού

Αίσωπος:

Φίλοι μου, πολλάκις εις το παρελθόν ωμίλησα περί του μύθου. Είναι όμως ανάγκη να επαναλάβω, ότι ο μύθος δεν είναι αλήθεια, ούτε ψεύδος. Είναι είδος συμβολισμού. Είναι ο προθάλαμος της αληθείας.

Την αλήθειαν οι άνθρωποι αποστρέφονται παρ’ ότι επαινούν αυτήν. Την αποστρέφονται διότι είναι αντίθετος των συμφερόντων των. Τότε, πώς θα δώσωμεν εις τους ανθρώπους να εννοήσουν το βαθύ νόημα της αληθείας; Δια του μύθου, όστις έλκει τον άνθρωπον και τον οδηγεί εις τα ενδότερα δώματα της αληθείας. Η αλήθεια είναι λίαν αγαπητή μόνον εις τον Ουρανόν. Ο έχων φώτισιν θείαν άνθρωπος, εισέρχεται άμεσα εις το νόημα του μύθου και εξηγεί την αλήθειαν ως ανάγκην της δικαιοσύνης.

Δια μέσου λοιπόν της αληθείας και της δικαιοσύνης, εισέρχεσθε εις την αίθουσαν της Αγάπης. Και επειδή Αγάπη είναι, κατά την έννοιαν της Λογικής, το Πρόσωπον του Θεού, πλησιάζετε προς την οδόν του Δημιουργού, κατανοούντες ολίγον κατ’ ολίγον τα θεία Μυστήρια Αυτού.

Ο μύθος δεν είναι εικών της πραγματικότητος, αλλά διανοίγει την οδόν προς την πραγματικότητα, ώστε να εισέρχεσθε άνευ φόβου και δέους εις την ευθύτητα της συνειδήσεως, με τον φωτισμόν του νου, δια να μη διαφύγη ούτος από την συνοδείαν της ψυχής.

Άλλην φοράν θα σας εξηγήσω ένα μύθον κατά διάφορον τρόπον από τους αδελφούς σας. Διότι δυνατόν ο κάθε άνθρωπος να δώση και άλλην εξήγησιν επί του αυτού μύθου, οπότε το αποτέλεσμα του μύθου είναι απώλεια χρόνου. Εάν δεν εμβαθύνετε εις το προαίτιον του μύθου, περιττεύει να εξηγήσετε αυτόν.

Η φαινομενική εικών είναι διάφορος της πραγματικής. Βλέπετε την εικόνα, και συλλαμβάνετε το νόημα από αντίθετον πλευράν. Πολλάκις παρατηρείτε την ωραιότητα ενός προσώπου· δεν έπεται ότι το πρόσωπον τούτο είναι ωραίον και εις τον έσω του κόσμον. Ιδού πώς αντιστρέφονται οι όροι της οράσεως από του νοήματος.

Πάντως ο μύθος είναι ο πυρσός που έχετε ανάγκην, όταν διασχίζετε το βαθύ σκότος. Δια του πυρσού αυτού ο Μέγας Όμηρος ώδευσε τους οπαδούς του προς τα Μυστήρια του Ουρανού, της Γης και των Φαινομένων.

Αίσωπος

Βάρος 175 g
Διαστάσεις 205 × 140 × 8 mm

Scroll to top