Τίτλος: Πλουτάρχου Η ΧΡΥΣΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ISBN: 978-960-7874-19-1

Σελίδες: 51

12.00 Τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ

Σύντομη περιγραφή του βιβλίου: Πλουτάρχου Η ΧΡΥΣΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ: Η ΧΡΥΣΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Η Χρυσή Πολιτεία είναι μία μελλοντική Πολιτεία.

Μία Πολιτεία η οποία θα είναι η αντανάκλαση της Λευκής Πολιτείας του Πνευματικού Κόσμου επί της Γης.

Βασισμένη πάνω στις αρχές της Αγάπης και της Δικαιοσύνης προς όλους τους πολίτες, θα είναι ο φάρος και το υπόδειγμα όλων των λαών του κόσμου.

Πώς δηλαδή θα πρέπει να είναι δομημένη και να λειτουργή μία κοινωνία χρηστών πολιτών.

Μερικά από τα περιεχόμενα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΘΡΗΣΚΕΙΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΔΗΜΟΣ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑ

ΘΕΑΜΑΤΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ

ΦΟΡΟΙ

ΝΟΜΟΙ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ

ΦΥΛΑΚΑΙ

ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑΙ ΦΥΣΕΙΣ

ΒΡΑΔΕΙΑ ΑΝΤΙΛΗΨΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Είναι η Πολιτική, μία λέξις άγνωστος εις τους πολιτικούς κύκλους του κόσμου σας. Η Πολιτική δια πρώτη φοράν θα εφαρμοσθή εις την Χρυσήν Πολιτείαν. Η Πολιτική είναι η μυστήριος δύναμις της θείας εμπνεύσεως εις τον άνθρωπον, όστις ασκεί αυτήν κατά βούλησιν της θείας εικόνος Εκείνου, όστις εδημιούργησε τα πάντα. Σήμερον ολόκληρος ο κόσμος ασκεί την Πολιτικήν, ως ο ασυνείδητος άνθρωπος.

Πολιτική δεν σημαίνει να πολιτεύεσαι, αλλά να διευθετής τα πάντα με συνείδησιν και αγάπη προς τον άνθρωπον. Η Πολιτική εις την Χρυσήν Πολιτείαν δεν θα επιδιώξη τα συμφέροντα ενός και μόνου έθνους, αλλά τα συμφέροντα του ανθρώπου, οποιοσδήποτε είναι ούτος και εις οποιανδήποτε φυλήν ή δοξασίαν ανήκει.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ

Δια της λέξεως “Εκπαίδευσις”, δεν εννοώ το πώς οφείλει τις να μορφούται τεχνικώς, αλλά το πώς οφείλει να μορφώνει τον ψυχικόν του κόσμον, δια μέσου των θείων νοημάτων…

Σήμερον αι Επιστήμαι καταλήγουν εις νέους εμπορικούς κλάδους και ούτω δεν έχουν πλέον την αξίαν, ήν είχον προ πολλών ετών. Εις την Χρυσήν Πολιτείαν θα καταργηθούν τα επί πλέον έτη της ανοήτου τριβής του φοιτητού με τας σχολαστικότητας των καθηγητών. Η Ιατρική δύναται να διαρκέση μόνον τρία έτη. Εάν ο απόφοιτος κλείει προς αυτήν ή την άλλην ειδικότητα, δεν είναι ανάγκη να απολέση αδίκως τα έτη του δια να θεωρηθή άξιος του κλάδου του. Αρκεί ο ίδιος να έχη τον ζήλον εις την επιστήμην του.

Με την λέξιν “Εκπαίδευσις” εννοώ πλατείαν μόρφωσιν, ανθρώπινον και ουχί απάνθρωπον. Διότι και ο Πονηρός έχει τεραστίαν μόρφωσιν, αλλά πού χρησιμοποιεί αυτήν; Εις τα τεχνάσματα και τας απάτας του, τας οποίας μιμείται ο άνθρωπος της σήμερον.

Βάρος 185 g
Διαστάσεις 205 × 140 × 10 mm

Scroll to top