Ο Όμιλος

Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ “ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΦΩΣ”

Μία σύντομη ιστορική αναδρομή

Ο Πνευματιστικός Όμιλος Αθηνών “Το Θείον Φως” δημιουργήθηκε από έναν μικρό πνευματιστικό κύκλο, ο οποίος λειτουργούσε στις αρχές της δεκαετίας του 1950 στο Χαλάνδρι. Ξεκίνησε ως μία συνάθροιση λίγων ανθρώπων που είχαν μεγάλο ενδιαφέρον για τον πνευματισμό και τα μεταφυσικά φαινόμενα. Οι πρώτες συνεδρίες λάμβαναν χώρα στην οικία ενός εκ των συμμετεχόντων, όπου διάφορα διάμεσα λάμβαναν επικοινωνίες.

Η ομάδα των ανθρώπων που αποτέλεσαν τον πυρήνα του Ομίλου άρχισε να σχηματίζεται το 1969 και από το 1972 ο Όμιλος λειτουργεί νομίμως, ως μη κερδοσκοπικό σωματείο, με την επωνυμία ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΦΩΣ».

Ο Γεώργιος Πιζάνης συμμετείχε αρχικά ως ακροατής στον κλειστό πνευματιστικό κύκλο, όπoυ το έτος 1961 του αποκαλύφθηκαν οι δυνατότητες για επικοινωνία. Ο ίδιος ήταν πνευματιστής, ο οποίος ενδιαφερόταν ιδιαιτέρως για τις διδασκαλίες ανωτέρων πνευματικών οντοτήτων. Κατά την διάρκεια των ετών 1961 έως 1979 έλαβε έναν τεράστιο αριθμό μηνυμάτων και διδασκαλιών, υπαγορευμένων από την Ανώτερη Ιεραρχία του Πνευματικού Κόσμου. Οι Διδασκαλίες αυτές αποτελούν το σύνολο του μεταδοθέντος Έργου.

Ο μοναδικός Επικοινωνός του Πνευματιστικού Ομίλου Αθηνών ήταν ο Γεώργιος Πιζάνης, μέσω του οποίου οι διδασκαλίες του Θείου Φωτός μεταδίδονταν στον Όμιλο από τους Ουράνιους Διδασκάλους. Ο ίδιος ήταν μια ειδικά επιλεγμένη οντότητα, προετοιμασμένη ως διάμεσο μεταξύ της Γης και  της Ανωτάτης Αρχής του Πνευματικού Κόσμου και απρόσβλητο από την παρέμβαση πονηρών πνευμάτων.

Με την ανάκληση του Γεωργίου Πιζάνη το 1979, μία ημέρα μετά την τελευταία του επικοινωνία, ολοκληρώθηκε το Έργο του Ουρανού επί της μεταδόσεως των Θείων Διδασκαλιών. Η θεία του αποστολή είχε λήξει. Έκτοτε, η κύρια δραστηριότητα του Ομίλου είναι η έκδοση των Διδασκαλιών αυτών σε βιβλία. Κύριος σκοπός μας είναι να καταστήσουμε γνωστά τα Κείμενα αυτά σε όλον τον κόσμο.

Συμπληρωματικά, ο Όμιλος λαμβάνει μέρος σε Εκθέσεις βιβλίων, καθώς και τα μέλη του συνέρχονται τακτικά προς ακρόαση, μελέτη και συζήτηση επί των Διδασκαλιών.

Περισσότερα στοιχεία για το τι είναι “Το Θείον Φως”  μπορείτε να δείτε στον σύνδεσμο αυτόν.

Αναλυτικά στοιχεία για τη ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ μπορείτε να δείτε στον σύνδεσμο αυτόν.

Θέματα των Κειμένων

Τα θέματα που περιέχονται στα Κείμενα των Διδασκαλιών είναι πολυάριθμα. Παραθέτουμε μερικά από τα βασικότερα:

 1. Περί του Πνευματικού Κόσμου: Πε­ρι­γρά­φε­ται η δο­μή και η ιεραρχία του Πνευματικού Κόσμου, καθώς και όλοι οι Σταθμοί της εξέλιξης των οντοτήτων και η Ουράνια Διοίκηση.
 2. Πε­ρί του σκοπού του ανθρώπου στη Γη: Τα κεί­με­να πε­ρι­έ­χουν πολύτι­μα μα­θή­μα­τα για την κα­τα­νό­η­ση του σκοπού μας στο φυ­σι­κό επί­πε­δο και τις υπο­χρε­ώ­σεις μας ως αν­θρώ­πι­νες ον­τό­τη­τες.
 3. Με­τεν­σάρ­κω­ση και κάρ­μα: Αυ­τές οι βα­σι­κές α­λή­θει­ες α­πο­τε­λούν θεμε­λι­ώ­δεις αρ­χές του Πνευ­μα­τι­σμού. Το νό­η­μα και η ση­μα­σί­α τους εξη­γούν­ται σε δι­ά­φο­ρα κεί­με­να.
 4. Πε­ρί της ψυχής και του πνεύ­μα­τος: Η δι­α­φο­ρο­ποί­η­ση με­τα­ξύ ψυχής και πνεύ­μα­τος γί­νε­ται κα­τα­νο­η­τή στα κεί­με­να και η φύ­ση και ο ρό­λος του κα­θε­νός εξη­γούν­ται λε­πτο­με­ρώς.
 5. Πε­ρί των δύ­ο φύ­λων: Εδώ βλέ­που­με τους ξε­χω­ρι­στούς ρό­λους των δύο φύ­λων, η κα­τα­νό­η­ση των οποίων θα οδηγήσει στην εξέλιξη της ανθρωπότητας σε ανώτερα επίπεδα.
 6. Πε­ρί του Κακού: Υπάρχουν δι­ά­φο­ρες ε­πι­κοι­νω­νί­ες πε­ρί του Πονηρού Πνεύ­μα­τος και γε­νι­κά πε­ρί πο­νη­ρών πνευ­μά­των, ό­πως ε­πί­σης και σχετι­κά με το πώς το κα­κό εί­ναι ορ­γα­νω­μέ­νο στη Γη και πώς μα­στί­ζει τον κό­σμο.
 7. Πε­ρί φυ­σι­κών φαι­νο­μέ­νων και μυ­στη­ρί­ων: Πολ­λές ε­πι­κοι­νω­νί­ες και ε­ξη­γή­σεις έ­χουν δο­θεί για ά­λυ­τα μυ­στή­ρια και φυ­σι­κά φαι­νό­με­να, όπως το Τρί­γω­νο των Βερ­μού­δων, οι ιπτά­με­νοι δί­σκοι και πολ­λά άλ­λα μυ­στή­ρια της Γης και του Ου­ρα­νού.
 8. Ο χρυ­σός κα­νό­νας του Μέ­τρου: Όπως ε­ξη­γεί­ται σε πολ­λές επικοινωνίες, ο χρυ­σός κα­νό­νας του μέ­τρου εί­ναι θε­με­λι­ώ­δης αρ­χή για το πώς πρέ­πει να ζού­με τη ζω­ή μας στη Γη.
 9. Πε­ρί επι­στή­μης, ι­α­τρι­κής και νό­μων: Ε­πι­στη­μο­νι­κές α­λή­θει­ες και επε­ξη­γή­σεις σε δι­ά­φο­ρους το­μείς της επι­στή­μης, α­πό τη φύ­ση του ηλεκτρι­σμού μέ­χρι την έν­νοι­α της πρά­να και τα ε­νερ­γεια­κά κέν­τρα του σώ­μα­τός μας.
 10. Πε­ρί θρη­σκεί­ας και κλή­ρου: Μη­νύ­μα­τα πε­ρί του πώς πρέ­πει να συμπε­ρι­φέ­ρε­ται ο κλή­ρος, κα­θώς και πε­ρί της μελ­λον­τι­κής ένω­σης των Εκ­κλη­σι­ών.
 11. Πε­ρί μου­σι­κής: Πολ­λοί μου­σι­κο­συν­θέ­τες έχουν δώ­σει επι­κοι­νω­νί­ες σχε­τι­κά με τη μου­σι­κή, τη φύ­ση της και τη ση­μα­σί­α της.
 12. Πε­ρί ι­στο­ρί­ας και αρ­χαί­ων πο­λι­τι­σμών: Πολ­λά κεί­με­να πε­ρι­έ­χουν ιστο­ρι­κές πε­ρι­γρα­φές αρ­χαί­ων πο­λι­τι­σμών, α­πό την χα­μέ­νη ή­πει­ρο της Α­τλαν­τί­δας μέ­χρι τους αρ­χαί­ους Έλ­λη­νες.

Αυτή είναι μόνο μία μικρή λίστα θεμάτων που περιέχονται στα Κείμενα των βιβλίων εκδόσεως του Πνευματιστικού Ομίλου Αθηνών «Το Θείον Φως». Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης θα βρει στις Διδασκαλίες αυτές έναν θησαυρό γνώσεων και τη φώτιση για να βαδίσει το μονοπάτι που οδηγεί στην Αλήθεια.

Αναλυτικά για το Εκδοτικό Έργο του Ομίλου μας, επισκεφθείτε τις Εκδόσεις.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε και τον κατάλογο εκδόσεων:

Κατάλογος Εκδόσεων

Για πληροφορίες, απευθυνθείτε στα Γραφεία μας
Πνευματιστικός Όμιλος Αθηνών “Το Θείον Φως”
Νιόβης 12, 112 52 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 2236469, Fax.: +30 210 2236469

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email εδώ

Μέλος των κυριωτέρων Οργανώσεων εκδοτών βιβλίου Ελλάδος:

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

λογότυπο Σ.ΕΚ.Β

Scroll to top