Όροι Xρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η παρούσα ιστοσελίδα παρέχεται από το Σωματείο ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΦΩΣ», Νιόβης 12, 11252 Αθήνα (καλούμενο εφεξής «Π.Ο.Α.»), με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Η πρόσβαση ή/και η χρήση της ιστοσελίδας δηλώνουν ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και ενδεχόμενων τροποποιήσεών τους.

1. Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που υπάρχουν στην παρούσα ιστοσελίδα, (ενδεικτικά: σχεδιασμός, διακριτικά γνωρίσματα, λογότυπα, γραφικά, κείμενα, έγγραφα, φωτογραφίες, βάσεις δεδομένων κ.λπ.) και εν γένει κάθε διακριτικό σημείο και πνευματικό έργο του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Π.Ο.Α. και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας καθώς και των διεθνών συμβάσεων.

Ως εκ τούτου απαγορεύεται ρητά, η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, διανομή, διάθεση, μετάδοση, χρήση και εν γένει εκμετάλλευση, του συνόλου ή μέρους, του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Π.Ο.Α.

2. Επίσκεψη – χρήση του δικτυακού τόπου

Ο χρήστης ελεύθερα μπορεί να επισκέπτεται τον δικτυακό τόπο. Ο επισκέπτης/χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι θα τον χρησιμοποιεί  σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις της εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη. Ο επισκέπτης/χρήστης ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν προκληθεί στον Π.Ο.Α. ή σε οιονδήποτε τρίτο, από αθέμιτη ή/και κακή χρήση των υπηρεσιών ή σελίδων ή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και από την εισαγωγή, δημοσίευση και μετάδοση, μέσω αυτού, οιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου, λογισμικού ή αρχείου.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί ή δεν κατανοεί τους παρόντες όρους χρήσης, ολικά ή μερικά, οφείλει να μην επισκέπτεται ή/και να μην χρησιμοποιεί τον παρόντα δικτυακό τόπο.

3. Δήλωση Αποποίησης

Ο Π.Ο.Α.: α) Λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την πρόσφορη λειτουργία του δικτυακού τόπου του, β) Δεν φέρει καμία ευθύνη για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη από την πρόσβαση και την χρήση του περιεχομένου και των προσφερόμενων πληροφοριών του δικτυακού τόπου και γ) Δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον πελάτη από τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας ή εκτός του πεδίου ελέγχου του (π.χ. βλάβες του δικτύου, καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ).

4. Σύνδεσμοι Παραπομπής («links») με άλλους δικτυακούς τόπους

Ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους παραπομπής «links», «hyperlinks», διαφημιστικά «banners» προς άλλους δικτυακούς τόπους επί των οποίων ο Π.Ο.Α. δεν έχει έλεγχο ούτε συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο. Ο Π.Ο.Α. δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την ασφάλεια, την νομιμότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ή υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων ή/και σελίδων στους οποίους δύναται να παραπέμπει μέσω συνδέσμων, οιασδήποτε μορφής.

Για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη από τη χρήση και πρόσβασή του στους προαναφερθέντες δικτυακούς τόπους ή/και σελίδες, αποκλειστική ευθύνη φέρουν τα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται ή δραστηριοποιούνται σε αυτούς. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τη νομιμότητα και εγκυρότητα των διαφημίσεων στον δικτυακό τόπο, φέρουν αποκλειστικά οι διαφημιζόμενοι.

5. Υποβολή προσωπικών στοιχείων

Ο χρήστης ο οποίος εγγράφεται στην ιστοσελίδα υποχρεούται να καταχωρεί τα πλήρη και αληθή προσωπικά του στοιχεία. Συγκεκριμένα: Κατά την εγγραφή του ο χρήστης καλείται να καταχωρήσει τα: α) Ονοματεπώνυμο Φυσικού προσώπου / Νομικού Προσώπου, β) Διεύθυνση / Έδρα, γ) Ταχυδρομικός Κώδικας, δ) Αριθμός Τηλεφώνου, ε) Ε-mail.

Σε περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει την έκδοση τιμολογίου, θα πρέπει να καταχωρήσει: επάγγελμα, Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ.

Ο Π.Ο.Α. διαβεβαιώνει ότι προστατεύει και καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του, κατά τον χρόνο επίσκεψης, χρήσης και εξυπηρέτησής τους, μέσω του δικτυακού του τόπου. Επίσης διαβεβαιώνει ότι δεν θα προβεί για οποιονδήποτε λόγο και αιτία στην πώληση, μίσθωση, δανεισμό, εκχώρηση, διακίνηση ή οποιαδήποτε άλλης μορφής κοινοποίησης προσωπικών στοιχείων χρηστών χωρίς την συγκατάθεση τους, εκτός εάν απαιτείται από τον νόμο.

Ο Π.Ο.Α. διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής λογαριασμού χρήστη εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία τα οποία δήλωσε είναι αναληθή, ή δεν έχει συνδεθεί στον λογαριασμό του τους τελευταίους 9 μήνες, ή δεν έχει ποτέ προχωρήσει σε συναλλαγή, ή χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του καταχρηστικά ή επιδιώκει να αλλοιώσει την ιστοσελίδα και την φυσιογνωμία της.

6. Επεξεργασία & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί, ότι για τη σύναψη σύμβασης πώλησης υποχρεούται να δημιουργήσει προφίλ χρήστη, δηλαδή μία «καρτέλα πελάτη» όπου καλείται να εισαγάγει κάθε απαραίτητη πληροφορία.

Ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να δηλώσει αληθή διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, ενώ γνωρίζει ότι κάθε ψευδής δήλωση καθιστά ανέφικτη την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης.

Ο Χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φύλαξη του κωδικού εισόδου στο προφίλ χρήστη που θα δημιουργήσει. Η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη και ο Χρήστης γνωρίζει ότι ο Π.Ο.Α. δεν μπορεί να επέμβει στη διαδικασία ταυτοποίησης εισόδου στην ιστοσελίδα, ούτε μπορεί να γνωρίζει το συνθηματικό (password) και κωδικό χρήστη που έχει επιλέξει.

Ο Π.Ο.Α. έχει στην κατοχή του τα προσωπικά δεδομένα που έχει εισάγει ο Χρήστης στην καρτέλα πελάτη. Κάθε χρήση ή επεξεργασία των δεδομένων αυτών και όλων των δεδομένων που αφορούν στους Αγοραστές και το ηλεκτρονικό τους ίχνος στην ιστοσελίδα, στην οποία προβαίνει ο Π.Ο.Α., γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με όσα ορίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Ο Χρήστης, μπορεί, οποτεδήποτε, να ασκήσει όλα τα δικαιώματά του που προβλέπονται στον ως άνω Κανονισμό και ιδίως στα άρθρα 12 έως 23 αυτού. Ενδεικτικά: Τα δικαιώματα: α) στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα του, β) στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων, γ) στην διόρθωση και διαγραφή μέρους ή του συνόλου των προσωπικών του δεδομένων, και δ) της αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων κ.λπ.

Επισημαίνεται ότι η άσκηση κάποιων από τα παραπάνω δικαιώματα πιθανόν να μην επιτρέψει την σύναψη ή την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης. Τα παραπάνω δεδομένα ο Π.Ο.Α. τα επεξεργάζεται κυρίως μέχρι να ολοκληρωθεί η πώληση και στη συνέχεια θα διατηρούνται κάποιες βασικές πληροφορίες που αποδεικνύουν τη νομιμότητα της επεξεργασίας εκ μέρους του Π.Ο.Α.

Ο Χρήστης έχει τον μοναδικό και απόλυτο έλεγχο των πληροφοριών αυτών και μπορεί ανά πάσα στιγμή να τις τροποποιεί ή να τις διαγράφει από το λογαριασμό του χωρίς τη συγκατάθεση ή τη συναίνεση του Π.Ο.Α. ή όπου απαιτείται κατόπιν επικοινωνίας μαζί του. Ελάχιστες πληροφορίες-δεδομένα ταυτοποίησης θα ζητούνται από το λογισμικό του Π.Ο.Α. για τον σκοπό αυτό.

Εφόσον ο Χρήστης επιθυμεί να διαγραφούν όλα τα δεδομένα που τον αφορούν, μπορεί να επικοινωνήσει με τον Π.Ο.Α. με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και να εξασκήσει το δικαίωμά του στη «λήθη» σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό ίχνος του λογαριασμού του και των δεδομένων που παρήγαγε με την εγγραφή του και την αλληλεπίδρασή του με τον Π.Ο.Α. που φυλάσσονται στους διακομιστές του. Ο Π.Ο.Α. θα διαγράψει όλα αυτά τα δεδομένα και θα ακυρώσει το λογαριασμό του Χρήστη. Ο Χρήστης ανά πάσα στιγμή δικαιούται να εγγραφεί εκ νέου με νέο λογαριασμό.

Για την άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος και γενικά για την προβολή αντιρρήσεων στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του Χρήστη σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, ο τελευταίος μπορεί να επικοινωνήσει με τον Π.Ο.Α. στο τηλέφωνο 210.2236469, ή να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση [email protected] με θέμα «Προβολή Αντιρρήσεων Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων-ΓΚΠΔ». Αν παρ’ όλ’ αυτά εξακολουθεί να θεωρεί ότι πραγματοποιήθηκε μη σύννομη χρήση των δεδομένων του έχει δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια Αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλ.: +30-210 6475600).

Ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι ο Π.Ο.Α. ενδέχεται να συλλέγει στατιστικά μη προσωπικά στοιχεία που αφορούν στο ποια βιβλία αγοράζει ή φυλλομετρά συχνότερα και πόσες φορές επισκέπτεται το Κατάστημα ή διαμοιράζεται σε κοινωνικά δίκτυα τους υπερσυνδέσμους.

Ο Χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται ότι ο Π.Ο.Α. για την πλήρη λειτουργικότητα του λογαριασμού-προφίλ πελάτη, για την πραγματοποίηση συμβάσεων πώλησης και εν γένει την λειτουργία της ιστοσελίδας και ελλείψει άλλου μέσου ηπιότερου ή διαφορετικής τεχνολογίας, αποθηκεύει προσωρινά στην προσωρινή μνήμη «cache» που συνεργάζεται με το λογισμικό πλοήγησης που χρησιμοποιεί, αρχεία κειμένου «cookies» τα οποία αποθηκεύουν ανώνυμα δεδομένα που αφορούν στην πλοήγηση της ιστοσελίδας, ή στη λειτουργία του λογισμικού του Καταστήματος και αλληλεπιδρούν με το λογισμικό σε κάθε επίσκεψη του Χρήστη.

Ο Χρήστης αποδέχεται την εγκατάσταση των αρχείων αυτών στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής – υπολογιστή που χρησιμοποιεί για να πλοηγείται στην ιστοσελίδα.

Ο Χρήστης γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει, σε περίπτωση που επιθυμεί τον αποκλεισμό της αποθήκευσης των αρχείων αυτών στο σύστημά του, τον τρόπο με τον οποίο μπορεί αναλόγως του browser που χρησιμοποιεί να επιτύχει μέσω ρυθμίσεων το επιθυμητό αποτέλεσμα/επίπεδο προστασίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται, ότι ενδέχεται λόγω εφαρμογής του περιορισμού αυτού, να μην δύναται να συνάπτει συμβάσεις πώλησης, μέχρι την άρση του αποκλεισμού αποθήκευσης των «cookies».

Ο Χρήστης δικαιούται να υποβάλλει ερωτήματα και παράπονα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τον Π.Ο.Α., στην εποπτική εθνική Αρχή ήτοι στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600.

7.Διαβίβαση δεδομένων σε εταιρείες courier

Ο Π.Ο.Α. για την εκτέλεση – παράδοση της παραγγελίας του χρήστη, διαβιβάζει υποχρεωτικά σε τρίτο πρόσωπο τα ελάχιστα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα του για την εκτέλεση της αποστολής της παραγγελίας.

Τα δεδομένα αυτά που διαβιβάζονται σε τρίτο πρόσωπο (νόμιμο μεταφορέα-courier) είναι το όνομα, επώνυμο, διεύθυνση (Πόλη – Περιοχή, οδός/αριθμός) και τηλέφωνο επικοινωνίας του χρήστη ή του παραλήπτη, αποκλειστικά για το σκοπό της εκτέλεσης της μεταφοράς και παράδοσης της παραγγελίας.

Η διαβίβαση αυτή των παραπάνω δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας και δεν μπορεί να εξαιρεθεί. Σε περίπτωση, άρνησης συναίνεσης του χρήστη για την παραπάνω διαβίβαση, ο χρήστης οφείλει να προσέλθει στα Γραφεία του Π.Ο.Α. να παραλάβει την παραγγελία του.

8. Παραγγελίες Υπέρ Τρίτων

Στην περίπτωση που ο παραλήπτης είναι διαφορετικό πρόσωπο από το χρήστη, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα στον Π.Ο.Α. ότι έχει τη ρητή συναίνεση και συγκατάθεση του τρίτου αυτού φυσικού προσώπου, για την υποβολή και καταχώρηση των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων που θα επιτρέψουν την εκτέλεση της παραγγελίας, ειδικά την τιμολόγηση υπέρ τρίτου, ή/και την παράδοση της παραγγελίας στο ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση αυτού (με καταχώρηση και τηλεφώνου επικοινωνίας).

Στην ατυχή περίπτωση που ο Π.Ο.Α. εναχθεί με οποιονδήποτε τρόπο για την επεξεργασία δεδομένων τρίτων προσώπων στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας, ο χρήστης που υπεύθυνα δήλωσε με την αποδοχή των παρόντων όρων, ότι υπήρχε η συναίνεση ή η συγκατάθεση του υποκειμένου (τρίτου), επέχει θέση δικονομικού εγγυητή έναντι του Π.Ο.Α. και θα κληθεί να αναλάβει κάθε ζημία που θα υποστεί ο Π.Ο.Α. εξαιτίας μίας τέτοιας μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των προσωπικών δεδομένων του τρίτου, πλέον εύλογων αμοιβών νομικών συμβούλων, μη αποκλειόμενης και κάθε άλλης αξίωσης του Π.Ο.Α. κατά του χρήστη, ακόμα και αποζημίωσης περί ηθικής βλάβης.

9. Όροι πωλήσεως

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου διέπονται από τις διατάξεις της ελληνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας για τις πωλήσεις από απόσταση καθώς και από τους ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ, όπως αυτοί περιγράφονται στο σχετικό σημείο της ιστοσελίδας του Π.Ο.Α. με τίτλο …………………………………….

Για να χρησιμοποιήσετε το Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο του Π.Ο.Α., είναι χρήσιμο να γνωρίζετε τους ΤΡΟΠΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Γενικών Όρων. Επισημαίνεται ότι και οι προαναφερόμενοι ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης.

Διευκρινίζεται ότι ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πωλήσεως εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας. Για την υπαναχώρηση απαιτείται e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του Π.Ο.Α. [email protected] από την «Επικοινωνία» στον ιστότοπο του Π.Ο.Α.

Ελαττωματικά και κακέκτυπα βιβλία, αντικαθίστανται αμέσως με έξοδα του Π.Ο.Α., εφόσον υπάρξει σχετική γνωστοποίηση με ηλεκτρονικό μήνυμα ή με άλλο τρόπο επικοινωνίας.

Η χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου σε χρήστη/επισκέπτη που είναι ανήλικος είναι δυνατή μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων του.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι ερμηνεύονται κατά το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει κατά την ερμηνεία-εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης καθώς και από την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας (Ελλάδα).

11. Επικοινωνία

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης έχει οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεται οποιαδήποτε βοήθεια σε σχέση με την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου παρακαλείται όπως επικοινωνήσει με τον Π.Ο.Α.

12. Τελευταία Ενημέρωση

Οι όροι χρήσης μπορεί να τροποποιούνται χωρίς προειδοποίηση από τον Π.Ο.Α., όταν αυτό είναι αναγκαίο.

Όροι χρήσης

Το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου και των τυχόν συνημμένων σε αυτό αρχείων ανήκει στον Πνευματιστικό Όμιλο Αθηνών “Το Θείον Φως”. Η αντιγραφή, χρήση αυτού από μη κατονομαζόμενο παραλήπτη αντίκειται στο νόμο. Δεδομένου ότι οι επικοινωνίες μέσω του διαδικτύου (INTERNET) δεν είναι ασφαλείς, ο Πνευματιστικός Όμιλος Αθηνών “Το Θείον Φως” δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του παραλήπτη ή τρίτων οφειλόμενη είτε σε χρήση είτε σε καθυστερημένη διαβίβαση, υποκλοπή, αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς του παρόντος δικτυακού τόπου. Στον επισκέπτη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για προστασία του συστήματός του από ιούς και για επιβεβαίωση του περιεχομένου του παρόντος. Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου αυτού περιέχει προσωπικές απόψεις του συντάκτη του.

Ασφάλεια Χρήσης

Οι κωδικοί πρόσβασης που χρησιμοποιείτε είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν πρέπει να διαρρεύσουν. Μην αποκαλύπτετε ποτέ τον Κωδικό Ασφαλείας (Password) σας σε τρίτους. Προσέξτε οποιονδήποτε σας τηλεφωνήσει, ισχυριστεί ότι είναι εκπρόσωπος του Πνευματιστικός Όμιλος Αθηνών “Το Θείον Φως” και σας ζητήσει οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο (Κωδικό Χρήστη, password κλπ.)

Αγνοήστε τέτοια τηλεφωνήματα! Ο Πνευματιστικός Όμιλος Αθηνών “Το Θείον Φως” δεν πρόκειται ποτέ να σας ζητήσει τα προσωπικά σας στοιχεία Το μόνο προσωπικό σας στοιχείο που μπορεί να σας ζητήσουμε είναι τον Κωδικό Χρήστη (και όχι τον Κωδικό Πρόσβασης) και η μόνη περίπτωση για να γίνει αυτό είναι εσείς να μας τηλεφωνήσετε γιατί έχετε «κλειδωθεί» από το σύστημα.

Προσέξτε οποιοδήποτε e-mail σας ζητά να απαντήσετε παρέχοντας τα προσωπικά σας στοιχεία (Κωδικό Χρήστη, password κλπ.) Ο αποστολέας τέτοιων e-mail ισχυρίζεται ότι είναι ο Πνευματιστικός Όμιλος Αθηνών “Το Θείον Φως” και είναι πολύ εύκολο να έχει και το όνομά της στο πεδίο «Από» (From). Μάλιστα, αυτοί που ισχυρίζονται ότι προέρχονται από τον Πνευματιστικός Όμιλος Αθηνών “Το Θείον Φως” ενδέχεται να σας δελεάσουν ισχυριζόμενοι ότι πρέπει να καταθέσουν ένα σημαντικό ποσό στο λογαριασμό σας, κ.ο.κ. και πως, για το σκοπό αυτό, χρειάζονται τα στοιχεία σας. Μην παρασυρθείτε. Αγνοήστε τέτοια e-mail! Προσέξτε ιδιαίτερα τα e-mail που περιέχουν σύνδεσμο (link) σε κάποια από τις σελίδες του Πνευματιστικόυ Όμιλου Αθηνών “Το Θείον Φως”. Εκεί, θέλει να σας κάνει να καταχωρήσετε τα στοιχεία σας ώστε αυτός να τα υποκλέψει. Το ίδιο ισχύει και για links, banners κλπ. που ενδέχεται να εμφανιστούν σε σελίδες άλλων sites για να σας παρασύρουν στο υποτιθέμενο site του Πνευματιστικόυ Όμιλου Αθηνών “Το Θείον Φως”.

Νομική σημείωση

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση, ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της ηλεκτρονικής αυτής σελίδας και όλων των σελίδων που συνδέονται με δεσμούς (links) με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή αλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2121/1993, αντίστοιχων οδηγιών και αποφάσεων της ΕΕ και κανόνων Διεθνούς Δικαίου.

Πνευματιστικός Όμιλος Αθηνών “Το Θείον Φως” είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα, και ανήκει στον Πνευματιστικό Όμιλο Αθηνών “Το Θείον Φως”

Πνευματιστικός Όμιλος Αθηνών - Το Θείον Φως λογότυπο

Scroll to top